آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

مترادف و متضاد برچسب

کلمات مترادف و متضاد:  :Synonyms and Antonyms لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی: meaning antonym synonym meaning word معنی متضاد مترادف معنی کلمه خشنود content envious حسود  jealous جدا شدن  part  unite پیوستن  join  غم sorrow gladness  شعف joy   جدایی separation joint  اتصال junction  عیب گرفتن censure defend  تصدیق کردن justify  کند blunt sharp  تند و تیز keen  دور انداختن discard hold  نگه داشتن keep  سخت دل hard benevolent  مهربان kind باز کردن untie tie  گره زدن knot  نادانی ignorance information  دانش knowledge  استراحت rest work  کار labor  مالک بودن have want  فاقد بودن  lack  کوچک small big  بزرگ large  اولین first final  آخرین last  زود early tardy  دیر late  جابه جا remove put  قرار دادن lay  ساعی industrious sluggish  تنبل lazy  منحرف کردن misguide guide  رهبری کردن lead فرعی  subordinate  director  رهبر leader  نادان ignorant literate  با

کلمات مترادف و متضاد Synonyms and Antonyms لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی: meaning antonym synonym meaning word معنی متضاد مترادف معنی کلمه خشنود content envious حسود  jealous جدا شدن  part  unite پیوستن  join  غم sorrow gladness  شعف joy   جدایی separation joint  اتصال junction  عیب گرفتن censure defend  تصدیق کردن justify  کند blunt sharp  تند و تیز keen  دور انداختن discard hold  نگه داشتن keep  سخت دل hard benevolent  مهربان kind باز کردن untie tie  گره زدن knot  نادانی ignorance information  دانش knowledge  استراحت rest work  کار labor  مالک بودن have want  فاقد بودن  lack  کوچک small big  بزرگ large  اولین first final  آخرین last  زود early tardy  دیر late  جابه جا remove put  قرار دادن lay  ساعی industrious sluggish  تنبل lazy  منحرف کردن misguide guide  رهبری کردن lead فرعی  subordinate  director  رهبر leader  نادان ignorant literate  با سواد learned  بزرگترین greatest smallest  کمترین least  رسیدن arrive quit  ترک

کلمات مترادف و متضاد:  :Synonyms and Antonyms لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی: meaning antonym synonym meaning word معنی متضاد مترادف معنی کلمه غم  sorrow joy شادی، شعف  gaiety  از دست دادن  lose  get  به دست آوردن  gain متفرق ساختن disperse assemble  جمع کردن  gather  غمناک  sad  happy  خوشحال  gay  پست mean bountiful  سخاوتمند generous  خشن rough tender  آرام gentle  پسر boy maid  دختر girl  پس گرفتن withhold grant  دادن give  متأسف sorry delighted  خوشحال glad  روشنی brightness darkness  تیرگی gloom  بد bad virtuous  خوب good  ناسپاس thankless thankful  سپاسگذار grateful  کوچک small  big  بزرگ great  خداحافظی farewell welcome  سلام greeting  شادی joy regret  غم  grief  کاهش decline increase  رشد growth  پا foot palm  دست hand  زشت ugly fair  خوش تیپ handsome  غم sorrow joy شادی happiness  آسان easy difficult  سخت hard بی ضرر  harmless  hurtful  مضر  harmful  تأخیر delay hurry  عجله  haste  دوست داشتن love dislike  متنفر بودن hate  احتاج داشتن need own  داشتن have  بیمار ill sound  سالم healthy  پخش کردن scatter pile  توده کردن heap  مهربان tender cruel  ظالم heartless  سرما coolness warmth  گرما heat  جهنم hell paradise  بهشت heaven  سبک light weighty  سنگین heavy  مانع شدن hinder assist  کمک کردن help  تصمیم

لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی: meaning antonym synonym meaning word معنی متضاد مترادف معنی کلمه  مرمت کردن  repair  spoil  ضرر زدن، خسارت دیدن  damage  خشک کردن  dry  moisten  مرطوب ساختن damp  سالم  safe risky  خطرناک dangerous ترسو  timid bold  شجاع daring  روشن light black  تاریک، تیره dark  زنده alive lifeless  مرده dead  ارزان  cheap costly  گران dear  تولد birth  dying  مرگ death  چشم پوشی کردن  waive determine  تصمیم گرفتن decide  افزایش دادن increase lessen  کم کردن decrease  جمع کردن  add subtract  کم کردن deduct  تسریع کردن hasten hinder  تأخیر کردن delay  جواب دادن  answer ask  تقاضا کردن demand  رسیدن arrive leave  جدا شدن depart  تشویق کردن encourage discourage  دلتنگ کردن depress  بلند کردن rise fall  سقوط کردن descend  نگه

کلمات مترادف: Synonyms کلمات مترادف، کلماتی هستند که از نظر معنی با یکدیگر معادلند. این کلمات برای دوری از تکرار یک کلمه در سخن به کار می روند و کمک می کنند تا سخن از زیبایی و تنوع خاصی برخوردار شود.