آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اکتبر 2016

موانع راه در دوران باستان، پادشاهی تخته سنگی بزرگ را بر سر راهی قرار داد و مخفی شد تا ببیند چه کسی آن را از سر راه بر می دارد. تعدادی از تاجران ثروتمند و درباریانش از راه رسیدند و بدون

آموزش زبان انگلیسی: اول گرامر یا اول لغت؟ در روش‌های آموزش زبان انگلیسی مرسوم، معمولاً گرامر در اولویت قرار می‌گیرد. یعنی آن تأکیدی نیز که بر لغت می‌شود برای این است که بتوان دستورات گرامری را در چارچوب آن لغات توضیح

کلمات مترادف و متضاد Synonyms and Antonyms لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی: meaning antonym synonym meaning word معنی متضاد مترادف معنی کلمه خشنود content envious حسود  jealous جدا شدن  part  unite پیوستن  join  غم sorrow gladness  شعف joy   جدایی separation joint  اتصال junction  عیب گرفتن censure defend  تصدیق کردن justify  کند blunt sharp  تند و تیز keen  دور انداختن discard hold  نگه داشتن keep  سخت دل hard benevolent  مهربان kind باز کردن untie tie  گره زدن knot  نادانی ignorance information  دانش knowledge  استراحت rest work  کار labor  مالک بودن have want  فاقد بودن  lack  کوچک small big  بزرگ large  اولین first final  آخرین last  زود early tardy  دیر late  جابه جا remove put  قرار دادن lay  ساعی industrious sluggish  تنبل lazy  منحرف کردن misguide guide  رهبری کردن lead فرعی  subordinate  director  رهبر leader  نادان ignorant literate  با سواد learned  بزرگترین greatest smallest  کمترین least  رسیدن arrive quit  ترک

ضمایر مبهم یا نامعین: Indefinite Pronouns ضمایر مبهم یا نامعین: ضمایر مبهم یا نا معین ضمایری هستند که به جای شخص یا چیز نامعینی قرار می گیرند و مهمترین آنها عبارتند از: someone any anything anybody everybody everybody some something nothing nobody no one everything a/little all one anyone everyone a/few least less much neither each either none both several many plenty enough each other another مثال: او چیزی داخل کیف می گذارد. He puts something into