آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

روابط دو فعل

روابط دو فعل: Relations Between two Verbs:i

q

روابط دو فعل:

اگر دو فعل در یک جمله برای یک منظور به کار رود، فعل اول تابع قید زمان است و فعل دوم به سه طریق به شرح ذیل تابع فعل اول است.

تعدادی افعال در زبان انگلیسی وجود دارد که فعل بعد از آنها ing می گیرد که به اینگونه افعال اسم مصدر ساز (gerund maker) گویند

مثال:

او از بازی پینگ پنگ لذت می برد. He enjoys playing ping pong.

بعد از افعال کمکی مانند can, could, shall, should, may, might فعل تغییر نمی کند و فعل بعد از آنها به صورت مصدر بدون to (شکل سادۀ فعل) به کار می رود.

مثال:

او به زیبایی می تواند شنا کند. She can swim beautifully.

به غیر از افعال کمکی و افعال اسم مصدر ساز، بقیۀ افعال را را فعل اصلی گویند که فعل بعد از آنها to می گیرد.

مثال:

می خواستم او را ببینم. I wanted to see her.

بعد از افعالlet, make, watch, see, hear, feel, seem, would rather, had better ، استثنائاً حرف اضافۀ to به کار نمی رود.

بعد از افعال see, hear, feel, watch، هم فعل بدون حرف to به کار می رود و هم می توان به فعل ing اضافه نمود.

مثال:

شنیدم که او صحبت می کرد. I heard her speak.
شنیدم که او صحبت می کرد. I heard her speaking.

 

مطابقت فعل با فاعل

مطابقت فعل با فاعل: Agreement of Verb with Subject:i

q

مطابقت فعل با فاعل: فعل همواره باید با فاعل خود از نظر تعداد و شخص مطابقت نماید، لذا توجه به موارد ذیل، به شناسایی این مهم کمک می نماید. اگر فاعل مفرد باشد، فعل جمله نیز باید مفرد باشد و چنانچه فاعل به صورت جمع باشد، فعل جمله هم باید به صورت جمع باشد.

مثال:

جمع مفرد
These girls are ready. This girl is ready.
The packages of cigarettes are in my pocket. The package of cigarettes is in my pocket.

اگر دو یا چند فاعل مفرد با کلمۀ and به هم مربوط شده باشند فعل آنها ره صورت جمع خواهد بود.

مثال:

مری و من دانش آموز هستیم. Mary and I are students.

اگر فاعل جمله مفرد باشد و بعد از آن کلمات to gether with, as well as, with به کار رفته باشد و بعد از این کلمات، اگر اسامی مفرد یا جمع اضافه شوند، فعل جمله، مفرد خواهد بود.

مثال:

بتی با دوستانش اکنون در حال تماشای تلویزیون است. Betty with his friends is watching T.V. now.
جک همانند برادرانش پیانو خوب می نوازد. Jack as well as his brothers is playing piano well.

اگر بعد از either……or و neither……nor فاعل مفرد به کار رود فعل آن جمله به صورت مفرد خواهد بود و اگر بعد از کلمات فوق فاعل جمع به کار رود، فعل آن نیز باید جمع باشد.

مثال:

نه دوستان شما و نه من خوشحال نیستیم. Neither your friends nor I am happy.
هم دانش آموزان و هم معلم در حال صحبت کردن می باشند. Either the students or the teacher isspeaking.
هم او و هم برادرانش آنجا می باشند. Either he or his brothers are there.

کلمۀ the number of، فعل مفرد و کلمۀ A number of، فعل جمع می گیرد.

مثال:

The number of students at the university is small.
A number of students at the university are small.

بعد از فاعل It فعل مفرد به کار می رود.

در جملاتی که با There شروع می شوند، اگر اسم مفرد وجود داشته باشد، فعل آن جمله مفرد خواهد بود. و اگر اسم جمع وجود داشته باشد، فعل آن جمله به صورت جمع خواهد بود.

مثال:

There is a book on the desk.
There are some books on the desk.

بعد از کلمات , nothing, nobody, something, somebody, neither, either, everyboth, several, many, few، فعل مفرد و بعد از کلمات both, several, many, few، فعل جمع به کار می رود.

مثال:

Everybody is speaking.
Neither of your friends is speaking.
Both his legs are broken.

all هم با فعل مفرد و هم با فعل جمع به کار می رود و money با فعل مفرد به کار می رود.

اگر قبل از ضمایر موصولی who, which, whom, that اسم مفرد به کار رفته باشد، فعل آن جمله مفرد خواهد بود ولی اگر قبل از ضمایر موصولی فوق اسم جمع به کار رفته باشد، فعل آن به صورت جمع به کار می رود.

مثال:

The student who is singing is the best singer.
The students who are singing are the best singers.

اسامی news (خبر)، means (وسیله)، thanks (تشکر)، با فعل مفرد به کار می روند.

 

ارسال نظر