آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

متضاد برچسب

کلمات مترادف و متضاد:  :Synonyms and Antonyms لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی: meaning antonym synonym meaning word معنی متضاد مترادف معنی کلمه خشنود content envious حسود  jealous جدا شدن  part  unite پیوستن  join  غم sorrow gladness  شعف joy   جدایی separation joint  اتصال junction  عیب گرفتن censure defend  تصدیق کردن justify  کند blunt sharp  تند و تیز keen  دور انداختن discard hold  نگه داشتن keep  سخت دل hard benevolent  مهربان kind باز کردن untie tie  گره زدن knot  نادانی ignorance information  دانش knowledge  استراحت rest work  کار labor  مالک بودن have want  فاقد بودن  lack  کوچک small big  بزرگ large  اولین first final  آخرین last  زود early tardy  دیر late  جابه جا remove put  قرار دادن lay  ساعی industrious sluggish  تنبل lazy  منحرف کردن misguide guide  رهبری کردن lead فرعی  subordinate  director  رهبر leader  نادان ignorant literate  با

کلمات مترادف و متضاد Synonyms and Antonyms لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی: meaning antonym synonym meaning word معنی متضاد مترادف معنی کلمه خشنود content envious حسود  jealous جدا شدن  part  unite پیوستن  join  غم sorrow gladness  شعف joy   جدایی separation joint  اتصال junction  عیب گرفتن censure defend  تصدیق کردن justify  کند blunt sharp  تند و تیز keen  دور انداختن discard hold  نگه داشتن keep  سخت دل hard benevolent  مهربان kind باز کردن untie tie  گره زدن knot  نادانی ignorance information  دانش knowledge  استراحت rest work  کار labor  مالک بودن have want  فاقد بودن  lack  کوچک small big  بزرگ large  اولین first final  آخرین last  زود early tardy  دیر late  جابه جا remove put  قرار دادن lay  ساعی industrious sluggish  تنبل lazy  منحرف کردن misguide guide  رهبری کردن lead فرعی  subordinate  director  رهبر leader  نادان ignorant literate  با سواد learned  بزرگترین greatest smallest  کمترین least  رسیدن arrive quit  ترک

کلمات مترادف و متضاد ( a – c ) کلمات مترادف و متضاد: Synonyms and Antonyms:i لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی: meaning antonym synonym meaning word معنی متضاد مترادف معنی کلمه  ناتوان  incapable  powerful  قادر  able  معمولی  ordinary  unusual  غیر عادی  abnormal حمایت کردن support eradicate از میان بردن  abolish دقیقاً، صریحاً precisely near حدود about زیر below over بالای  above متواضع courteous sudden بی نزاکت abrupt حاضر present away غایب absent کمیابی  scarcity  plenty فراوانی abundance مجازاً virtually really واقعاً، دقیقاً actually کم inadequate enough کافی adequate متنفر بودن despise worship پرستش کردن adore پنهان

مترادف و متضاد :  :Synonyms and Antonyms   کلمات مترادف: :Synonyms کلمات مترادف، کلماتی هستند که از نظر معنی با یکدیگرمعادلند. این کلمات برای دوری از تکرار یک کلمه در سخن به کار می روند و کمک می کنند تا سخن از زیبایی

کلمات مترادف: Synonyms کلمات مترادف، کلماتی هستند که از نظر معنی با یکدیگر معادلند. این کلمات برای دوری از تکرار یک کلمه در سخن به کار می روند و کمک می کنند تا سخن از زیبایی و تنوع خاصی برخوردار شود.