آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کلمات مترادف و متضاد (d-e)

لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:

meaning

antonym

synonym

meaning

word

معنی متضاد مترادف معنی کلمه
 مرمت کردن  repair  spoil  ضرر زدن، خسارت دیدن  damage
 خشک کردن  dry  moisten  مرطوب ساختن damp
 سالم  safe risky  خطرناک dangerous
ترسو  timid bold  شجاع daring
 روشن light black  تاریک، تیره dark
 زنده alive lifeless  مرده dead
 ارزان  cheap costly  گران dear
 تولد birth  dying  مرگ death
 چشم پوشی کردن  waive determine  تصمیم گرفتن decide
 افزایش دادن increase lessen  کم کردن decrease
 جمع کردن  add subtract  کم کردن deduct
 تسریع کردن hasten hinder  تأخیر کردن delay
 جواب دادن  answer ask  تقاضا کردن demand
 رسیدن arrive leave  جدا شدن depart
 تشویق کردن encourage discourage  دلتنگ کردن depress
 بلند کردن rise fall  سقوط کردن descend
 نگه داشتن hold leave  ترک کردن desert
 امیدوار hopeful hopeless  نا امید desperate
 به وجود آوردن create ruin  نابود کردن destroy
 ضمیمه کردن attach separate  جدا کردن detach
 دوست داشتن love hate  متنفر بودن detest
 فرشته angel evil  شیطان devil
 تشابه similarity contrast  اختلاف difference
 آسان easy hard  مشکل difficult
 تمیز clean  filthy  کثیف dirty
مطبوع pleasant unpleasant  نامطبوع disagreeable
 ظاهر شدن appear vanish  ناپدید شدن disappear
 داحتی ease trouble  ناراحتی discomfort
 سلامتی health illness  بیماری disease
 دوست داشتن love hate  متنفر بودن dislike
 حفظ کردن retain discharge  اخراج کردن dismiss
 پنهان کردن hide show  نشان دادن display
 توافق agreement argument  جرو بحث dispute
 نزدیک near far  دور distant
 جمع آوری کردن collect divide  توزیع کردن distribute
 خارجی foreign internal  بومی domestic
 اعتماد کردن trust suspect  شک داشتن doubt
 هل دادن push draw  کشیدن drag
 واقعیت reality vision  خواب و رویا dream
 هشیار alert sleepy  خواب آلود drowsy
 نادان ignorant literate  تحصیل کرده educated
 رد کردن reject choose  انتخاب کردن elect
 تنزل دادن degrade promote  بلند کردن elevate
 پر full vacant  خالی empty
 مأیوس کردن depress cheer  جرأت دادن encourage
 شروع کردن begin finish  پایان دادن end
 دوست  ally  foe  دشمن enemy
 متنفر بودن detest like  لذت بردن enjoy
 کوچک small huge  بزرگ enormous
 ناقص insufficient sufficient  کافی enough
 خروج exit inlet  ورود entrance
 نابرابر unequal equal  برابر equivalent
 حقیقت truth mistake  اشتباه error
 عادی ordinary particular  مخصوص especial
 هرگز never always  همیشه ever
 محکوم ساختن condemn clear  بخشیدن excuse
 صرفه جویی کردن save spend  خرج کردن expend
 دریافت receipt payment  مخارج expense
  بی مهارت clumsy skilful  ماهر expert
 تیره کردن obscure illustrate  توضیح دادن explain
 وارد کردن import send  صادر کردن export
 محدود کردن limit spread  توسعه دادن extend
 داخلی interior outer  خارجی exterior
 عادی ordinary unusual  فوق العاده extra
 حقیقت fact untruth  افسانه fable
 دوری کردن avoid meet  روبرو شدن face
 افسانه fiction truth  حقیقت fact
 موفق شدن succeed fall شکست خوردن fail
  شجاع brave timid  ترسو faint-hearted
 غیر منصفانه unjust just  منصفانه fair
 بالا آمدن rise sink  افتادن fall
 واقعی true untrue  مصنوعی false
 ناشناخته unknown famed  معروف famous
 آهسته slow quick  سریع  fast
 شجاع bold timid  ترسناک fearful
 اولین first last  نهایی final
 شروع کردن begin end  تمام کردن finish
 تنبیه کردن punish pardon  بخشیدن forgive
 مکلف bound released  آزاد free
 کهنه old new  تازه fresh

q

ارسال نظر