آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

پیشوندهای زبان انگلیسی (جلسه دوم)

 داخل شدن enter  داخلی، درون en
 حذف کردن eliminate  دور، خارج e
 نتیجه، اثر effect  دور، خارج ef
 خارق العاده extraordinary  زیاد، مافوق  extra
 اختراع کردن invent  دور، داخل، روی in
 مبادله کردن interchange  داخل، پایین inter
 وارد کردن import  داخل، پایین im
 آبیاری کردن irrigate  داخل، درون ir
 غیر رسمی informal  بدون، (مفهوم منفی) in
نامشروع، قاچاق illicit  بدون، (مفهوم منفی) il
 نادان ignorant   بدون، (مفهوم منفی) ig
نااشایست improper   بدون، (مفهوم منفی) im
 نامنظم، بی قاعده irregular   بدون، (مفهوم منفی) ir
 بد شکل، بد خواه malformed / malevolent  بد، زشت mal/male
 بد فهمیدن  misunderstand  بد، زشت، (مفهوم منفی) mis
 بی معنی، چرند nonsense    بدون، (مفهوم منفی) non
 اعتراض کردن object  علیه، خلاف ob
 چند هجایی polysyllabic  متعدد poly
 به تعویق انداختن postpone  پس از post
 مقدم بودن، زود آمدن precede  قبل، پیش pre
 اجازه permission  قبل، از وسط per
 پوشش جانور پستاندار (خز) pelage  از وسط pel
 پس کشیدن  retract  دوباره، مجدداً re
 نیمدایره semicircle  نیم، نصف semi
 رویه، سطح surface  آن طرف، روی sur
راه زیر زمینی subway  زیر  sub
 جانشین شدن succeed  زیر suc
 خارق العاده supernatural  ما فوق، ماوراء super
 حمل و نقل transport  عبور به trans
 نهایی، آخری terminal  پایان term
 سه گوش، مثلث triangle  سه، سه برابر tri
 واقع در آن سوی دریا ultramarine  آن طرف، از وسط ultra
 نایب رئیس vice-president  به جای vice

 

ارسال نظر