آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نکات گرامری مربوط به بیان آرزو

وجه التزامی (بیان آرزو /ای کاش …)… I wish Subjunctive Mood

wish به عنوان یک فعل اصلی به معنی “خواستن” و مترادف فعل want است. فعل بعد از آن به صورت مصدر با to به کار می رود.

مثال:

می خواهم روزی به خارج بروم. I wish  to go abroad some day.
می خواهم رشتۀ ادبیات انگلیسی بخوانم. I wish to study English literature.

اما هر گاه بعد از (wish + فاعل) ،  یک جملۀ دیگر به کار برود، به معنی “ای کاش” است و در این حالت جملۀ بعد از آن یک عمل غیر واقعی را نشان می دهد. جملۀ بعد از آن دارای وجه التزامی است.

مثال:

ای کاش من یک معلم بودم. (الان معلم نیستم.) I wish I were a teacher.
ای کاش او مرا دیروز دیده بود. (او دیروز مرا ندید.) I wish she had seen me yesterday.

بعد از (wish + فاعل) ضمیر موصولی that نیز می تواند به کار برود که قابل حذف نیز می باشد.

مثال:

ای کاش می توانستم به شیراز بروم. I wish ( that ) I could go to Shiraz.

چگونگی کاربرد wish + فاعل در سه زمان حال، گذشته و آینده به ترتیب به شرح زیر می باشد:

wish + فاعل برای بیان آرزو در زمان حال:

در این حالت فعلی که بعد از wish + فاعل برای بیان آرزو در زمان حال به کار می رود، به شکل زمان گذشتۀ ساده و یا گذشتۀ استمراری بوده ولی مفهوم جمله در زمان حال است.ضمناً بعد از wish + فاعل، به جای was از were استفاده می گردد.

مثال:

ای کاش یلدا الان اینجا بود. I wish Yalda were here now.
ای کاش پول بیشتری داشتم. (ولی  ندارم.) I wish I had more money now.
ای کاش من جای تو بودم. I wish I were you.
ای کاش امروز او را می دیدم. I wish I saw her today.
ای کاش اکنون او با ما می آمد. I wish he was coming with us now.
ای کاش اکنون در حال سفر به لندن بودم. I wish I were traveling to London now.

 

wish + فاعل برای بیان آرزو در زمان گذشته:

در این حالت، فعلی که بعد از I wish برای بیان  آرزو در زمان گذشته به کار می رود، به شکل زمان ماضی بعید و یا آینده در گذشتۀ کامل could/would have+ p.p استفاده می شود.

مثال:

 

 ای کاش دیروز نامه را نوشته بود. I wish he had written the letter yesterday.
 ای کاش من به جای رفتن به چین، به انگلستان رفته بودم. I wish I had gone to England instead of to China.
 او آرزو دارد که سخت تر کار می کرد. He wished he had worked harder.
 ای کاش دیروز او در اینجا بود. I wish she had been here yesterday.
 ای کاش می دانستم که امیر مریض بود. به دیدار او می رفتم. (ولی نمی دانستم.) I wish I’d known that Amir was ill. I would have gone to see him. but I didn’t know.
 هنگامی که بیرون بودیم هوا سرد بود. ای کاش هوا گرم تر می بود. The weather was cold  while we were away.I wish it had been warmer.

 

wish + فاعل برای بیان آرزو در زمان آینده:

در این حالت، فعلی که بعد از I wish برای بیان آرزو در زمان آینده به کار میرود، به شکل زمان آینده در گذشتۀ ساده، شکل سادۀ فعل + would/could استفاده می شود.

مثال:

ای کاش فردا بارندگی قطع شود. I wish it would stop raining tomorrow.
ای کاش قطار بیاید. I wish the train would come.
من نمی توانم به میهمانی بروم (و دوست دارم که بروم). ای کاش می توانستم به میهمانی بروم. I can’t go to the party (and  I’d like to). I wish I could go to the party.

wish در حکم بیان آرزو برای دیگران:

مثال:

او برای ما آرزوی سعادت و عمر طولانی کرد. He wished us long life and happiness.
برای شما آرزوی سفری بی خطر دارم.(سفری امن و بی خطر برایتان آرزو می کنم.) I wish you a safe journey.

wish در معنای (تمایل زیاد داشتن) نیز به کار می رودولی در این حالت بعد از آن از مصدر با to استفاده می گردد.

مثال:

خیلی دلم می خواهد از این امتحان قبول شوم. I wish to pass this examination.

گاهی اوقات جملاتی با قیود تکرار always، never، یا usually بیان می شوند که در ادامه باید از ” ای کاش” استفاده کنیم. این جملات معمولاً برای بیان شکیت و یا نارضایتی مطرح می شوند. در این حالت چون کاری بعد از آن زمان باید انجام بگیردیا قطع شودبه آینده دلالت میکند و فعل جملۀ بعد از “ای کاش” به صورت (شکل سادۀ فعل + would ) به کار می رود.

مثال:

او همیشه در را باز می گذارد. ای کاش او در را باز تگذارد. She always leaves the door open. I wish shewouldn’t leave the door open.

 

ارسال نظر