آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نکاتی پیرامون مهارت های نوشتاری (جلسه دوم)

ترکیبات زوج قید Compound Adjective Pairs:

 

ترکیبات زوج قید:

معنی adverb + and + adverb
پستی و بلندی (زندگی)     ups and downs )of life)
اینجا و آنجا، پخش و پلا، پراکنده here and there
به تدریج by and by
گاهگاهی now and then
کاملا، تمام عیار، یکپارچه out and out
این ور و آن ور backwards and forwards
کراراً، بارها again and again

 

ترکیبات زوج حروف ربط Compound Conjunction Pairs:

 

ترکیبات زوج حروف ربط:

معنی conjunction + … + conjunction
هم … هم both … and
یا … یا either … or
نه … نه neither … nor
آیا … یا whether … or
آنقدر … که as … as
آنقدر … که so … that
به محض اینکه no sooner … than
نه تنها … بلکه not only … but also
آنطور … که such … as

 

تشبیهات و عبارات متداول similes and common expressions :

 

تشبیهات و عبارات متداول:

تشبیهات و عبارات متداول similes and common phrases :
خیلی تاریک   as black as coal )night)
خیلی سفید as white as snow
خیلی تمیز as clean as whistle
خشک مثل کبریت as dry as bone
خیلی گرسنه as hungry as a hunter
خیلی سریع as quick as lightening
تیز بین، تیز هوش as sharp as a needle
خیلی نازک (لاغر) as thin as a rake
خیلی زشت و بد as ugly as sin
خیلی قدیمی as old as hills
خیلی قوی as strong as a horse
خیلی سفت و سخت as hard as iron
خیلی نرم as soft as silk
گلگون as red as fire
به سبکی پر کاه as light as a feather
خیلی شیرین as sweet as sugar
بها دار، با ارزش as good as gold
خیلی فقیر، محتاج به نان شب as poor as a church-mouse
خیلی سرد as cold as death
خیلی سبک as light as air
خیلی صبور as patient as job
خیلی عاقل as wise as Socrates
خیلی منظم as punctual as a clock
خیلی گرم as warm as wool
خیلی سنگین as heavy as lead
سر سبز as green as grass
خیلی مطمئن as sure as gun
کاملا مرده as dead as a door-nail
خیلی تر و تازه as fresh as a rose in June
خیلی مشغول as busy as a bee
خیلی تیز as sharp as a razor

 

رعایت اصول و قوانین دستوری Grammar :

 

رعایت اصول و قوانین دستوری:

یکی دیگر از شروط لازم برای نگارش درست رعایت دقیق مبانی دستوری است که توجه به آنها موجب احتراز از نارسائی ها و اغلاط درساخت جملات بوده و کمک مؤثری در تفهیم صحیح نگارش می کند. هر قدر نویسنده دارای اطلاعات لغوی غنی بوده و همچنین اطلاعات جامعی از موضوع مورد بحث را داشته باشد، بدون رعایت دقیق اصول گرامری امکان ارائه نوشته صحیح و قابل فهم میسر نخواهد بود. رعایت نکات دستوری زیر از اهم اصولی است که در نگارش باید در نظر گرفته شود:

افعال و زمان ها (معلوم و مجهول، شرط، افعال با قاعده و بی قاعده)، مصدر با to و بدون to، اسم مصدر، وجه وصفی، جمع صحیح اسامی، حروف تعریف، پیشوند ها و پسوند ها، مطابقت فعل با فاعل، کاربرد درست صفت و قید، حروف اضافه، حروف بزرگ، علائم نقل قول و بالاخره علئم نقطه گذاری.

آشنایی و رعایت اصول معانی و بیان Rhetoric :

آشنایی و رعایت اصول معانی و بیان:

داشتن اطلاعات کلی General Information :

داشتن اطلاعات کلی:

در این قسمت نویسنده لازم است اطلاعات و منابعی را بر حسب موضوع مورد بحث بررسی و جمع آوری نماید. باید توجه داشت خواننده یا مستمع احساس نماید که مطالب و اطلاعات جدیدی را از موضوع مورد بحث کسب کرده و بر معلومات خود افزوده است. روشن است که این مطالب باید بطور منظم ارائه شده و کلا تازگی داشته باشد. ارائه اطلاعات آموزنده و جالب مخصوصاً در مقاله نویسی که یکی از ارکان نگارش به شمار می رود، حائز اهمیت فراوان است.

 

ارسال نظر