آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

قواعد جمع بستن اسم

تعداد: اسم مفرد/ اسم جمع: Number: Singular Noun/ Plural Noun:i

 اسم مفرد/ اسم جمع:

اسم به طور کلی به دو صورت در جمله دیده می شود: اسم مفرد و اسم جمع

اسم مفرد:

اسم مفرد بر یک شیء یا حیوان دلالت می کند.

مثال:

یک پرتقال an orange یک پسر a boy یک کتاب a book
یک سرباز a soldier یک مرد a man یک سگ a dog

اسم جمع:

اسم جمع بر بیش از یکی دلالت می کند.

مثال:

تعدادی پرتقال some oranges تعداد زیادی پسر many boys دو کتاب two books
تعدادی مرد some men چندین سرباز several soldiers چهار سگ four dogs

برای جمع بستن اسم در انگلیسی قاعده هایی وجود دارد که آنها را به ترتیب بررسی می کنیم.

 قاعدۀ کلی برای جمع بستن یک اسم افزودن حرف s به آخر اسم مفرد است.

مثال:

girls girl papers paper doors door
gardens garden lions lion pens pen

 اگر کلمه ای به یکی از حروف p، f، t و k ختم شود، هنگام جمع بستن،s جمع با صدایs (س) تلفظ می شود.

مثال:

roofs roof cups cup maps map
hats hat students student hoofs hoof
hooks hook desks desk books book

اگر کلمه ای به حروفی غیر از چهار حرفp، f، t و kختم شود، در این صورت s جمع با صدای z (ز) تلفظ میگردد.

مثال:

girls girl flags flag hands hand
fingers finger pens pen windows window
cabs cab rooms room boys boy

در صورتیکه اسم به حروف ch, sh, s, se, ss, x, zختم شود برای جمع بستن آن به آخر اسم مفرد es اضافه می شود.باید توجه داشت که es در این کلمات هجای جدیدی تشکیل می دهد و با صدای (ایز) تلفظ می گردد.

مثال:

buses bus foxes fox brushes brush
waltzes waltz horses horse stresses stress
boxes box churches church buzzes buzz

  اگر اسم مفرد به حرف o ختم شود و ما قبل آن حرف بیصدا باشد، در موقع جمع بستن es اضافه می شود.

مثال:

potatoes potato heroes hero Negroes negro

کلماتی وجود دارد که از  قاعدۀ فوق مستثنی هستند وتنها s می گیرند.

مثال:

pianos piano solos solo photos photo
 silos  silo kilos kilo bravos bravo

در صورتی که قبل از حرف o حرف صدا دار باشد در جمع تنها s اضافه می  شود.

مثال:

cuckoos cuckoo zoos zoo radios radio

اگر اسم مفرد به y ختم شود و قبل از آن حرف بیصدا باشد، در جمع y به i تبدیل شده es می گیرد.

مثال:

cities city babies baby parties party
countries country duties duty stories story

اگر قبل از اسم مفرد مختوم به حرف y حرف صدا دار باشد در جمع فقط s اضافه می شود.

مثال:

plays play days day boys boy
toys toy trays tray keys key

کلماتی که به f یا fe ختم می شوند در موقع جمع بستن f یا fe آنها به ves تبدیل می شوند.

مثال:

leaves leaf knives knife wives wife
calves calf thieves thief loaves loaf

  کلماتی وجود دارد که از قاعدۀ فوق مستثنی هستند. یعنی در حالت جمع فقط s می گیرند.

مثال:

chiefs chief roofs roof proofs proof
serfs serf beliefs belief reefs reef
fifes fife dwarfs dwarf gulfs gulf
safes safe cuffs cuff cliffs cliff

 

ارسال نظر