آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

عبارات کاربردی در نامه نگاری

عباراتی که بیشتر در شروع نامه به کار برده می شود.
✅In reply to your letter = در پاسخ نامه شما
✅To meet a demand = برای برآوردن تقاضا
✅We must apologies for = ما باید پوزش بخواهیم برای
✅We wish to inform you that = ما مایل هستیم به استحضار شما برسانیم که
✅We would appreciate it if you could = ما سپاسگزار خواهیم بود اگر شما می توانستید
✅We would appreciate your reply = ما از پاسخ شما سپاسگزار خواهیم بود
✅With reference to = با اشاره به، عطف به
✅Would you please let us = آیا لطفا شما اجازه می دهید به ما
✅I am very much Obligated to you if = من بسیار مدیون شما خواهم بود اگر
✅I am sorry to have to say that = من بسیار متاسفم از اینکه بگویم
✅In accordance with your request = طبق خواسته شما، بر حسب درخواست شما
✅Please accept my thanks for = لطفا سپاس مرا بپذیرید برای
✅I regret to inform you that = من متاسفم به اطلاع شما برسانم که
✅Could you do me a favor with = می توانید یک لطف به من بکنید با
✅Referring your letter of = در استناد به نامه شما
✅We hasten to thank you for = ما شتاب داریم برای تشکر از شما بابت
✅I am anxious to hear from you about = من مشتاق شنیدن از شما هستم درباره
✅We wish to remind you that = ما مایل هستیم به شما یادآوری کنیم که
✅I find it necessary to = من لازم دانستم به

✅عبارات زیر نمونه هایی از عبارات مورد استفاده در نامه نگاری انگلیسی رسمی می باشد.
✅To agree with = در موافقت با
✅As agreed = در تایید
✅As far as I’m concerned = از آنجاییکه من نگران (علاقه مند) … هستم
✅As per your request= طبق درخواست شما
✅In compliance with= در موافقت با، بر طبق
✅At your convenience= در زمانی که برای شما مقدور است
✅At your earliest convenience = در اولین فرصتی که برای شما امکان داشت
✅To be confident in = برای اطمینان از
✅On behalf of = به نمایندگی از طرف
✅Payable in advance = قابل پیش پرداخت
✅Please allow me = لطفا به من اجازه دهید
✅Please send us=لطفا برای ما بفرستید
✅Please send me your instructions = لطفا راهنمایی خود را برای من بفرستید
✅In case of need= در صورت لزوم
✅In conformity with = به موجب، بر حسب
✅Accordingly = در نتیجه، بنابراین
in due time = در موقع خود، در زمان مناسب
✅Consequently = در نتیجه

ارسال نظر