آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

ضمایر مبهم

ضمایر مبهم یا نامعین: Indefinite Pronouns

ضمایر مبهم یا نامعین:

ضمایر مبهم یا نا معین ضمایری هستند که به جای شخص یا چیز نامعینی قرار می گیرند و مهمترین آنها عبارتند از:

someone any anything anybody
everybody everybody some something
nothing nobody no one everything
a/little all one anyone
everyone a/few least less
much neither each either
none both several many
plenty enough each other another

مثال:

او چیزی داخل کیف می گذارد. He puts something into the bag.
راجع به این مطلب، در روزهای آینده، کارهای زیادی انجام خواهد گرفت. Much will be done about this in future days.

 باید توجه داشت که برخی از کلمات بالا اگر قبل از اسمی قرار گیرند وظیفۀ صفت خواهند داشت.

مثال:

کتاب های زیادی در بارۀ شکسپیر نوشته شده است. Many books have been written about Shakespeare.
همۀ پسرها مشغول بازی فوتبال می باشند. All the boys are playing football.

کاربرد ضمایر نامعین:

some، something، someone، somebody در جملات مثبت به کار می روند.

مثال:

من چیزی می خواهم که متفاوت باشد. I want something which is different.

any، anything، anyone، anybody در جمله های سؤالی و منفی به معنای هیچ به کار میروند.

مثال:

هیچ پولی همراهم نیست. I don’t have any money on me.
او از دیروز تا کنون هیچ چیزی نخورده است. She hasn’t eaten anything since yesterday.

nothing، no one، nobody، none دارای مفهوم منفی هستند و جمله را منفی می کنند اگر چه فعل  جمله مثبت باشد.

مثال:

هیچکس در تصادف مجروح نشد. No one was injured in the accident.

everything، everyone، everybody به تمام افراد یا اشیاء یک مجموعه دلالت می کنند و با فعل مفرد مطابقت می کنند.

مثال:

همه چیز قرار است درست شود. Everything is going to be all right.
همه به خانه رفته اند. Everybody has gone home.

either، neither برای هر یک از دو شخص یا دو چیز به کار می رود. either of و neither of هر دو با اسم جمع به کار می روند و با فعل مفرد یا جمع مطابقت می کنند.

مثال:

هر دو نفر آنها حالشان خوب استد. Either of them is/are good.
هیچ یک از آنها حالشان خوب نیست. Neither of them is/are good

 وقتی either و neither به صورت صفت به کار روند پس از آنها اسم مفرد می آید و با فعل مفرد مطابقت می کنند.

مثال:

هیچ کاندیدی برای آن کار انتخاب نشد. Neither candidate was selected for the job.

each به هر یک از دو یا بیش از دو شخص یا چیز به صورت جداگانه دلالت می کند و با فعل مفرد مطابقت می کند.

مثال:

هر یک از پسرها جایزه دریافت نمودند. Each of the three boys got a prize.

another و others برای دلالت به اشخاص یا اشیاء به کار می روند.

مثال:

بعضی از دانشجویان بهتر از دیگران هستند. Some students are better than others.

many جایگزین اسامی قابل شمارش می شود و much جایگزین اسامی غیر قابل شمارش می شودو عمدتا ًدر جملات سؤالی و منفی به کار می رود.

مثال:

شما نمی توانید هرکدام، یکی را ببرید. You can’t take one each. We haven’t got many.
شما نمی توانید زیاد خرج کنید، والا دچار کمبود پول خواهید شد. We can’t spend much, or we’ll be short of money.

several جایگزین اسامی قابل شمارش می شود.

مثال:

اگر به دنبال عکسی از رابرت میگردید، می توانید چندین عکس در اینجا پیدا کنید. If you are looking for a photo of Robert,  you can find several here.

all، enough، plenty جایگزین اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش می شوند.

مثال:

ما به شیر احتیاج نداریم، مقدار زیادی در یخچال وجود دارد. We don’t need milk, there’s plenty in the fridge.
به مقدار کافی دارم که بخورم. I have had enough to eat.

few و little به ترتیب جایگزین اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش می شوند و دارای مفهوم منفی هستند و معنی جمله را منفی می کنند در حالی که با فعل مثبت به کار می روند.

مثال:

او راجع به سفرش  صحبتی نکرد. (مفهوم منفی) She said little about her journey.
با این بحث کسی مخالفت نخواهد کرد. (مفهوم منفی) Few will disagree with this argument

a few و a little به ترتیب جایگزین اسمهای قابل شمارش و غیر قابل شمارش می شوند و مفهوم جمله را مثبت می کنند.

مثال:

آیا هیچ شکری داریم؟ بله، مقداری داریم. (مفهوم مثبت) Have we got any sugar? Yes, We have got a little.
آگر دارید دنبال تخم مرغ می گردید، می توانید تعدادی در یخچال پیدا کنید. ( مفهوم مثبت) If you’re looking for eggs, you can find a few in the fridge.

 

ارسال نظر