آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

حروف اضافه (قسمت اول)

حرف اضافه: preposition:i

حرف اضافه کلمه ای است که قبل از اسم یا معادل آن واقع شده و رابطۀ آن را با کلمۀ دیگر در جمله روشن می سازد. به عبارت دیگر حرف اضافه کلمه ای است که رابطۀ یک موجود را با دیگری نشان می دهد.

مثال:

Your pen is under the table.

بطور کلی حرف اضافه با اسم یا ضمیر همراه است و نحوۀ ارتباط آن را با کلمه ای دیگر طبق موارد زیر بیان می کند:

بین دو اسم: A cup of tea is on the table.
بین دو ضمیر: He sent it to me.
بین یک اسم و یک ضمیر: Ali with him came to our party.
بین یک اسم و یک فعل: He prevented John from going.
بین یک صفت و یک اسم: She is good at mathematics.
بین یک قید و یک اسم: He behaves badly towards his wife.
بین یک فعل و یک ضمیر: Come to me and sit down.

اسم یا ضمیری که بعد از حرف اضافه در می آید، همواره مفعول آن محسوب می شود و اصطلاحاً ان را مفعول حرف اضافه گویند. پس باید توجه داشت که همیشه ضمیر بعد از حرف اضافه در حالت مفعولی است و این مطلب یکی از نکات مهم دستور زبان انگلیسی محسوب می شود.

مثال:

Between you and me he will never succeed.

بعد از حروف اضافه، کلیۀ افعال، به شکل اسم مصدر است.

مثال:

I am fond of learning languages.
I saw him before coming.

در دو حالت می توان مفعول حرف اضافه را از جمله حذف کرد.

در صورتی که مفعول، ضمیر موصولی باشد.

مثال:

The teacher (whom, that) we are talking about has recently retired.

در صورتی که مفعول، ضمیر مفعولی باشد.

مثال:

Pass me the fork to eat with (it), please.

حرف اضافۀ of را اگر در معنی و ساختمان جمله، تغییری ندهد، گاهی می توان از جمله حذف کرد.

مثال:

Telling (of) the time
On board (of) the ship

گاهی حرف اضافۀ of به (‘o) تبدیل می شود.

مثال:

ten of clock = ten o’clock

تقسیم بندی حروف اضافه: Division of prepositions:

تقسیم بندی حروف اضافه:

حروف اضافه را به اعتبارهای مختلف می توان تقسیم بندی کرد:

از نظر ظاهر و ساختمان:

حروف اضافۀ ساده: Simple prepositions:

حروف اضافۀ ساده:

این گروه حروف اضافه از یک کلمه تشکیل شده اند که به اهم آنها در زیر اشاره می شود.

to, at, on, in, after, before, for, until, till, by, up, under, into, with, without, through, among, between, since, towards, over, from, round, except, besides, against, about, past, near, above, but, like, beneath, along, below, across, inside, opposite, despite, beyond, down, outside, as, of, off, upon, beside, unto, etc.

حروف اضافۀ مرکب: Compound Prepositions:

این گروه حروف اضافه متشکل از بیش از یک کلمه می باشند و اهم آنها به شرح زیر می باشند:

because of, in order to, in front of, in spite of, by way of, for the sake of, due to, on account of, with regards to, out of, with reference to, etc.

حروف اضافه به شکل وجه وصفی: Participle Prepositions:

حروف اضافه به شکل وجه وصفی:

در آخر این گروه از حروف اضافه حروف ing وجود دارد که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود.

concerning, notwithstanding, regarding

در مکالمات ، در شکل استفهام، مفعول حرف اضافه قبل از حرف اضافه به کار می رود و در نتیجه حرف اضافه، در آخر جمله قرار می گیرد.

مثال:

What is he talking about?

حرف اضافه در قضایای وصفی، از اسم یا ضمیر خود جدا قرار می گیرد.

مثال:

This is the problem that I asked for.

حروف اضافۀ زمانی: Prepositions of Time:

حروف اضافۀ زمانی:

at

برای لحظۀ معین و قسمت های مختلف روز و شب:

at sunset at noon
at dawn at midnight
at sunrise at 5:00
at night

برای جشن ها و کارهایی که در زمان معین، در سال، ماه، هفته، و لحظه، برگزار می شود.

at Easter at Christmas
at the weekend at the new year
at bed time at dinner time
at low tide at high tide

با پاره ای از ترکیبات که مربوط به زمان است.

at last at the moment
at least at most
at the end at first
at peace at the beginning
at rest at war
at one’s studies at once
at one time at leisure
at the latest at times
at a time at the same time
at present

in

با قسمت های مختلف روز و قبل از کلماتی که دوره ای از زمان را معین می کنند.

in the dinner-hour in the day time
in the morning in the afternoon
in the evening in April
in the summer in the summer holidays
in the year 1985

برای بیان طول کامل زمانی که برای انجام کاری لازم و ضروری است.

in 2 hours in 2 week’s time
in 5 year’s period in a few minutes

با پاره ای از ترکیبات که مربوط به زمان است.

in the end in time
in the meantime in the beginning
in no time in the double-quick time
in the middle of in a period of
in due course in due time
in the future time in the past time
in earliest time in recent time
in the night

on

برای یک روز معین، اعم از اینکه روز معینی از ماه، هفته یا سال باشد.

on Thursday night on Friday
on the night of July 15th on April 20th
on Friday morning on Christmas day
on Christmas morning on one’s tenth birthday
on the evening of Christmas day on the anniversary of someones’death

با پاره ای از ترکیبات زمانی:

from that time on later on
on and on on time
on each occasion on that day
on reaching somewhere on thinking the matter over

در صورتی که قبل از حروف اضافۀ زمانی at, in, on صفت next یا last درآید، حرف اضافه به کار نمی رود، ولی چنانچه صفت را بعد از زمان به کار ببرند، حرف اضافه به کار می رود.

مثال:

ارسال نظر