آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

جملات پرسشی خاص

جملات پرسشي خاص

on_wordsدر پاسخ به سوالات پرسشي خاص بايد اطلاعاتي را به طرف مقابل داد. اين سوالات با کلمات پرسشي خاص شروع مي شوند که در ابتداي جمله و قبل از فعل کمکي مي آيد. فاعل بعد از فعل کمکي ولي قبل از فعل اصلي مي آيد.

مثال:

What is your name? – My name is Alex.
Where do you live? – I live in London.

کلماتي که براي سوالي کردن جملات به کار مي روند، ضماير و قيدهاي پرسشي هستند، که عبارتند از:

what; where; when; why; which; who; whose; how; how many; how much; how long, etc.

مثال:

When do you usually come home?
What is he doing?
How can I help you?
Why did they behave like this?
How many bottles of wine are you going to buy for the party?
How will we find a road to the town?

استثناءها:

فعل هاي اصلي to do و to have و همچنين فعل هاي کمکي to have to و need براي سوالي شدن به فعل کمکي to do نياز دارند:

What do you do professionally?
What do you have there?
How much time do I need?
Why did he have to do it?

اگر هر کدام از کلمات پرسشي ‘who, what, which’ به فاعل جمله اصلي اشاره داشته باشند، فعل کمکي to do در جمله پرسشي حذف خواهد شد. فعل اصلي، در اين صورت، به شکل فعل اصلي جمله ابتدايي خواهد بود.

مثال:

The little boy goes to school. > Who goes to school?
This news made me happy. > What made me happy?
The third shelf contains science fiction books. > Which shelf contains science fiction books?

مراقب باشيد اشتباهاتي چون جمله زير را مرتکب نشويد:

Who does go to school?

ارسال نظر