آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

جملاتی درباره شخصیت افراد

🌺جملات انگلیسی درباره شخصیت افراد

🌺Peoples Character
1- نسبتاً اجتماعی است.
He‘s quite sociable.
2- نسبتاً گوشه گیر است.
He’s rather unsociable.
3- من مهربان و صمیمی هستم.
I’m kind and friendly.
4- خودم را مهربان و صمیمی می دانم.
I consider myself kind and friendly.
5- او راستگو (درستکار)/ نادرست است.
He’s honest/ dishonest.
6- او آرام/ عصبی است.
He’s calm/nervy.
7- او اجتماعی(زود جوش) / گوشه کیر(دیر جوش) است.
He’s sociable/unsociable.
8- او خوش اخلاق/ بد اخلاق است.
He’s good-tempered/bad-tempered.
9- او صمیمی(خوش برخورد) است/ او چندان صمیمی نیست.
He’s friendly/ rather unfriendly.
10- او خنده رو/افسرده است.
He’s cheerful/depressed.
11- او پر حرف/ کم حرف است.
He’s talkative/quiet.
12- او خوش صحبت/ کسل کننده است.
He’s entertaining/boring.
13- او خجالتی/پررو است.
He’s shy/ cheeky.
14- او مودب/ بی ادب است.
He’s polite/impolite.
15- او متین(باوقار)# جلف/سطح پایین است.
He’s calm/composed/ self-possessed# cheap/ low-class.
16- او مودب/ بی ادب است.
He’s polite/ impolite (rude).
17- او قابل اعتماد/ غیر قابل اعتماد است.
He’s reliable/unreliable.
18- او باهوش/ کودن است.
He’s smart (clever, intelligent)/stupid.
19- او پر کار/ تنبل است.
He’s hard- working/ lazy.
20- او صبور / عجول است.
He’s patient/ impatient.
21- او فعال/ کم تحرک است.
He’s active/ inactive.
22- او عاطفی/ غیر عاطفی است.
He’s emotional/ unemotional (cool).
23- او آگاه (معقول)/ ناآگاه است.
He’s sensible/ insensible.
24- او خوش بین/ بدبین است.
He’s optimistic /pessimistic.
25- او شجاع(با شهامت)/ بزدل است.
He’s brave(courageous)/chicken-hearted(a coward).
26- او جدی/ بی خیال است.
He’s serious/ easygoing.
27- او سخاوتمند/ خسیس است.
He’s generous/ mean.
28- او صرفه جو/ ولخرج است.
He’s economical/extravagant.
29- او با تدبیر/ بی تدبیر است.
He’s tactful/tactless.
30- او دارای اعتماد بهنفس/ فاقد اعتماد به نفس(متزلزل) است.
He’s self-confident/ insecure.
31- او مهربان/ نامهربان است.
He’s kind/ unkind.
32- او متواضع/ متکبر است.
He’s down- to-earth (humble)/arrogant.
33- او عاقل/ ابله است.
He’s wise/ a fool (foolish).
34- او قاطع/ بی اراده است.
He’s decisive/ indecisive.
35- او روشنفکر/امّل است.
He’s intellectual/ fanatic.
36- او مسئول/ غیر مسئول است.
He’s responsible/irresponsible.
37- او خلاق/ فاقد خلاقیت است.
He’s creative/unimaginative.
38- او خود خواه نیست/ خود خواه است.
He’s unselfish/ selfish.
39- او آزاد اندیش/ کوته فکر است.
He’s broad-minded/ narrow- minded.
40- او با سلیقه/ شلخته است.
He’s tidy(neat)/ messy(untidy).
41- او حس همکاری دارد/ حس همکاری ندارد.
He’s cooperative/uncooperative.
42- او با ملاحظه/ بی ملاحظه است.
He’s considerate/inconsiderate.
43- او قابل انعطاف/ لجباز است.
He’s flexible/stubborn.
44- او یک آقای به تمام معنی است.
He’s a real gentleman.
45- او یک خانم به تمام معنی است.
She’s a real lady.
46- او با نشاط و پر انرژی است.
He’s lively and energetic.
47- او مبتکر و خلاق است.
He’s innovative and creative.
48- او متفکر و آزاد اندیش است.
He’s thoughtful and open-minded.
49- او خود ساخته و متکی به نفس است.
He’s self- made and independent.
50- او با سواد و با مطالعه است.
He’s knowledgeable and well- read.
51- او با شخصیت و قابل احترام است.
He’s dignified and respectable.
52- او سخاوتمند و مهمان نواز است.
He’s generous and hospitable.
53- او سخت کوش و درس خوان است.
He’s hard-working and studious.
54- او متظاهر است.
He’s showy (a show-off).
55- او خسیس است.
He’s stingy (a miser).
56- او حسود است.
He’s jealous.
57- او دو رو است.
He’s two-faced.
58- او حساس است.
He’s sensitive (touchy).
59- او احساساتی است.
He’s sentimental.
60- او لوس است.
He’s spoiled.
61- او کنجکاو(فضول) است.
He’s curious (nosy/nosey).
62- او زود از کوره در می رود.
He’s quick-tempered./he loses his temper quickly.
63- همیشه پشت سر(من ) حرف می زند.
He’s always talking behind (my) back.
64- او اعتماد به نفس ندارد.
He lacks self-confidence.
65- نسبت به انتقاد حساسیت دارد.
He’s rather sensitive to criticism.
66- هرگز غیبت نمی کند.
He never backbites.
67- همیشه سر به سر دوستانش می گذارد.
He always teases his friends.
68- معمولا با دیگران قاطی نمی شود.
He doesn’t usually mix with others.
@uneekenglish

ارسال نظر