آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

توضیحاتی پیرامون فعل و فاعل

توضیحاتی پیرامون فعل و فاعل

🔴Because / Because of

🎾Because is followed bya subject + verb:

بعد از Because فاعل و فعل
استفاده مى شود.

🎾The game was canceled because it was raining.

⚾️Because of is followed by a noun:

بعد از Because of اسم استفاده مى شود.
🎾The game was canceled because of the rain.

🔴Due to / Owing to
✅ Due to and owing to are also followed by a noun. These words are a littlemore formal.

بعد از هر دو از اسم استفاده مكنيم
(حروف ربط رسمى)
🎾There’s a lot of traffic today due to the upcoming holiday. (holiday = noun)
🎾The after-school program was canceled owing to lack of interest from the students.(lack = noun)
🔴 Since / As

Since and as are more informal, and they are followed by a subject + verb.

هردو غير رسمى بوده و بعد از آنها فاعل و فعل استفاده مى شود.
🎾I’m going to bed at 10 PM since I need to get up early tomorrow.
🎾I didn’t go to the gym today, as I had a lot of homework.

ارسال نظر