جمله سازی به زبان انگلیسی سه قانون طلایی دارد که در صورت رعایت آنها دیگر اشتباهی در نوشتار و درک مطالب برایتان پیش نخواهد آمد. این سه قانون subject, verb و object هستند و رعایت استفاده از آنها کار را برای هر زبان آموزی آسان و حتی دل پذیر خواهد کرد. اول از هر چیز subject یا موضوع کارایی پیدا میکند. قانون subject روشن میسازد که جمله درباره چه کسی و یا چه چیزی تشکیل شده است. در همین حال verb مشخص میسازد که subject چه است و یا چکار میکند. به معنایی دیگر رابطه subject و verb بسیار مهم است و رابطه این دو استخوان بندی هر موضوع را شکل میدهد. در نظر داشته باشید که کلمات ارتباطی بین subject و verb تاثیری بر روی هماهنگی بین این دو بوجود نمی آورند، کما این که ارتباط این دو را محکمتر خواهند کرد. قانون object در زبان انگلیسی یعنی مفعول که این همان چیزی است که تحت تاثیر verb قرار میگیرد. بر این حساب گزارش موارد و توصیف آنها روند خاصی به خود میگیرد و شما در درک مطالب شک نخواهید کرد. مثال های زیر را با دقت مرور کنید. در این جملات فقط subject, verb و سپس object را خواهید دید که به همین ترتیب مطرح میشوند.

.He speaks English

.She likes apples

.They love dogs

.He feels happy