آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اسامی مرکب و قواعد جمع بستن

اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها:

اسم های مرکب اسم هایی هستند که از چند اسم یا چند کلمه ترکیب شده اند. اغلب این اسم ها حالت اضافه یا حالت صفت و موصوف را دارند. در جمع بستن s جمع را به آخر اسمی که در حالت موصوف قرار گرفته است می افزایند و یا به عبارت ساده تر s به آن کلمه ای اضافه می شود که منظور از آن اسم مرکب همان کلمه است. برای مثال درکلمۀ bird-cage یعنی قفس پرنده کلمۀ cage جمع بسته می شود زیرا منظور ما از آن اسم مرکب قفس است نه خود پرنده.

برای روشن شدن مطلب  درزیر به چند نمونۀ از اسامی مرکب که در حالت مفرد و جمع ذکر گردیده است، توجه نمایید.

دامادها sons-in-law داماد son-in-law
پدر زن ها – پدرشوهرها fathers-in-law پدر زن – پدرشوهر father-in-law
نا مادری ها   step-mothers نا مادری   step-mother
مردان جنگی men-of-war مرد جنگی man-of-war
قفس های پرنده bird-cages قفس پرنده bird-cage
درختان سیب apple-trees درخت سیب apple-tree
کارگران workmen کارگر workman
دفترچه ها note-books دفترچه note-book
فنجان های چای tea-cups فنجان چای tea-cup

بعضی از صفات با اضافه کردن حرف تعریف the تبدیل به جمع می شوند.

مثال:

ثروتمندان the rich ثروتمند rich
فقرا the poor فقیر poor
جوانان    the young جوان    young
ناشنوایان the deaf ناشنوا deaf
مردگان – اموات the dead مرده dead
کافران the heathen کافر heathen

کلماتی که با man, woman, lord ترکیب شده اند به هنگام جمع بسته شدن هر دو جزء آنها جمع بسته می شوند.

خانم معلم ها  women-teachers خانم معلم  woman-teacher
خدمتکاران مرد  men-servants خدمتکار مرد  man-servant
قضات بلند پایه   lords-justices  قاضی بلند پایه   lord-justice

در اسامی مرکب که دارای حرف اضافه هستند علامت جمع به آخر اسم اول اضافه می شود.

مثال:

تماشاچی ها  lookers-on  تماشاچی    looker-on
عابرین  passers-by عابر   passer-by
انگل ها  hangers-on انگل    hanger-on
عروس ها  daughters-in-law عروس    daughter-in-law
مادر زن ها  mothers-in-law  مادر زن  mother-in-law

کلمات زیر مفرد هستند و با فعل مفرد به کار می روند و هرگز (s) جمع نمی گیرند.

ریاضیات  mathematics مبل و اثاثیۀ منزل  furniture
خبر –  اخبار  news پند و نصیحت  advice
وسایل سفر  baggage اطلاعات  information
دانش – علم   knowledge ترافیک  traffic
کار – تکلیف  homework رفتار   behavior

مثال:

ریاضیات یک درس مشکلی است.  Mathematics is a difficult subject

کلمات فوق را اگر بخواهند بصورت جمع به کار برند از کلمات piece یا bit استفاده می کنند وآن را جمع می بندند.

مثال:

دیروز سه تکه اثاث منزل خریداری کردم.  I bought three pieces of furniture yesterday.
او دو اندرز خوبی به من داد.  He gave me two good bits of advice.
 اخبار امروز خیلی هستند.  The news is very good today.
چمدان های من خیلی سنگین است.  .My luggage is very heavy

بعضی از اسم ها فقط به صورت جمع به کار برده می شوند و همیشه با فعل جمع همراهند.

شلوار  pants  مردم   people
پیژامه  pajamas شورت، شلوارک  shorts
قیچی  scissors انبر دست    pliers
انبر جراحی  forceps عینک   glasses
شلوار   trousers موچین  tweezers

چون اسامی فوق را در حالت مفرد و جمع نمی توان در جمله تشخیص داد لذا برای روشن شدن آن اسم از کلمۀ (pair) استفاده می شود.

مثال:

در آن چمدان یک شلوار وجود دارد.
. There is a pair of trousers in that suitcase
در آن چمدان دو عدد شلوار وجود دارد. . There are two pairs of trousers in that suitcase

اگر کلمۀ (pair) با اسمهای فوق الذکربه کار برده نشود تعداد آن اسمها معین نخواهد بود و باید فعل جمع آنها را به کار برد.

قیچی من خیلی تیز نیست. ( تعداد قیچی معلوم نیست.) . My scissors are not very sharp
این قیچی خیلی تیز نیست. (فقط یک قیچی ) This pair of scissors is not very sharp.

برخی از اسامی در حالت مفرد از نظر معنی با حالت جمع متفاوتند.

مثال:

آثار (هنری)    works   کار     work
جنگل  woods چوب  wood
عینک دسته دار  spectacles منظره  spectacle
ملل  peoples مردم    people
عینک    glasses شیشه  glass

اسامی معنی و جنس جمع بسته نمی شوند ولی بعضی از اسامی جنس جمع بسته شده و معنی دیگری می دهند.

مثال:

اطوها   irons آهن  iron
قوطی ها  tins قلع  tin
دریا ها  waters آب  water
جنگل   woods چوب  wood
سکه های مس  coppers مس  copper

 people جمع کلمۀ person است و همواره با فعل جمع به کار می رود و اگر people خود به صورت جمع به کار رود به معنی (ملل) خواهد بود.

مثال:

ملل جهان باید بکوشند تا در صلح زندگی کنند. The people of the world must try to live in peace.

 کلمۀ good (خوب) که نقش صفت را دارد هنگامی که s جمع بگیرد تبدیل به اسم شده و معنی کالا می دهد.

کالا  goods خوب   (صفت) good

ارسال نظر