آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد برچسب

کلمات مترادف و متضاد:  :Synonyms and Antonyms لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی: meaning antonym synonym meaning word معنی متضاد مترادف معنی کلمه غم  sorrow joy شادی، شعف  gaiety  از دست دادن  lose  get  به دست آوردن  gain متفرق ساختن disperse assemble  جمع کردن  gather  غمناک  sad  happy  خوشحال  gay  پست mean bountiful  سخاوتمند generous  خشن rough tender  آرام gentle  پسر boy maid  دختر girl  پس گرفتن withhold grant  دادن give  متأسف sorry delighted  خوشحال glad  روشنی brightness darkness  تیرگی gloom  بد bad virtuous  خوب good  ناسپاس thankless thankful  سپاسگذار grateful  کوچک small  big  بزرگ great  خداحافظی farewell welcome  سلام greeting  شادی joy regret  غم  grief  کاهش decline increase  رشد growth  پا foot palm  دست hand  زشت ugly fair  خوش تیپ handsome  غم sorrow joy شادی happiness  آسان easy difficult  سخت hard بی ضرر  harmless  hurtful  مضر  harmful  تأخیر delay hurry  عجله  haste  دوست داشتن love dislike  متنفر بودن hate  احتاج داشتن need own  داشتن have  بیمار ill sound  سالم healthy  پخش کردن scatter pile  توده کردن heap  مهربان tender cruel  ظالم heartless  سرما coolness warmth  گرما heat  جهنم hell paradise  بهشت heaven  سبک light weighty  سنگین heavy  مانع شدن hinder assist  کمک کردن help  تصمیم

کلمات مترادف و متضاد ( a – c ) کلمات مترادف و متضاد: Synonyms and Antonyms:i لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی: meaning antonym synonym meaning word معنی متضاد مترادف معنی کلمه  ناتوان  incapable  powerful  قادر  able  معمولی  ordinary  unusual  غیر عادی  abnormal حمایت کردن support eradicate از میان بردن  abolish دقیقاً، صریحاً precisely near حدود about زیر below over بالای  above متواضع courteous sudden بی نزاکت abrupt حاضر present away غایب absent کمیابی  scarcity  plenty فراوانی abundance مجازاً virtually really واقعاً، دقیقاً actually کم inadequate enough کافی adequate متنفر بودن despise worship پرستش کردن adore پنهان