آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

Everyday Behavior رفتارهای روزمره

۴۰) Of course, maintaining an upbeat attitude for 30 minutes or an hour during an interview is far easier than fighting off grumpiness every day. You’ll probably have to vent once in a while because some days will be bigger pains than others, and few people would hold that against you.

۴۰) شکی نیست که حفظ یک روحیه سرحال برای ۳۰ دقیقه تا یک ساعت طی یک مصاحبه بسیار راحت‌تر از مبارزه روزانه با بداخلاقی است. احتمالا شما مجبور خواهید شد که هر از گاهی خودتان را تخلیه کنید چرا که بعضی روزها از برخی دیگر دردناک‌تر هستند؛ و البته معدودی از افراد هم بخاطر این تخلیه روانی شما را محکوم خواهند کرد.

۴۵) Habitual negativity is a problem because it can quickly become your trademark and overshadow any accomplishments. And in a tough job market, when workers are feeling stressed and employers consider trimming head count, you don’t want to be remembered for being the local sourpuss.

۴۵) منفی گرایی از روی عادت، یک مشکل است زیرا ممکن است خیلی زود به ویژگی شاخص شما تبدیل شود و سایه آن سایر موفقیت‌های شما را تاریک کند. و در یک بازار اشتغال سخت، و آن هنگامی که کارمندان استرس فراوان دارند و کارفرمایان قصد تعدیل نیرو دارند، شما هرگز دوست ندارید که به عنوان اخموخانِ محل معروف باشید.

۵۰) “In this recession, people are having to do more with less -that’s just a fact,” Milligan says. “If you’re the employee that complains about clients or the workload or the commute or the manager -and you seek out opportunities to talk about your misery- this will definitely pose a problem with your employer and co-workers.”

۵۰) به قول میلیگان، «در این دوره رکود اقتصادی مردم مجبورند در ازای آورده کمتر، کار بیشتر انجام دهند – این یک واقعیت است. اگر شما کارمندی هستید که از دست ارباب‌ رجوع، حجم کاری، رفت و آمدها یا مدیریت شاکی است – و از هر فرصتی برای صحبت درباره شوم‌بختی‌تان استفاده می‌کنید – قطعا چنین رفتاری برای کارفرما و همکاران یک معضل تلقی می‌شود.»

۵۵) Just as damaging can be your tendency to arrive late and leave early.
Helen T. Cooke is the marketing director of Cooke Consulting Group, where she coaches and teaches clients about team development. She agrees that behavior affects others’ perceptions of us. “The nonverbals will always prevail if we’re trying to mask negativity.

۵۵) و (این کار) دقیقا به همان اندازه دیر آمدن و زود رفتن به شغل شما صدمه می‌زند.

هِلِن تی کوک، مدیر بخش بازاریابیِ گروه مشاورین کوک است و در آن به هدایت و راهنمایی مراجعین در زمینه رشد تیمی می‌پردازد. او معتقد است که رفتارِ ما، ذهنیت دیگران درباره ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

«اگر قصد دارید که (به زور) منفی نگری خود را مخفی کنید، پیام‌های غیر کلامی ظهور بیشتری خواهند داشت (و شما را لو خواهند داد).

۶۰) For example, the employee makes a comment that sounds OK, but the facial expressions and/or body language make it clear that she or he isn’t on board:’ Cooke explains. “If you are not feeling enthusiastic in general, consider what is within your control, primarily, and secondarily what is within your ability to influence. Make positive changes in those two arenas.”

۶۰) به عنوان مثال، کارمند صحبتی ایراد می‌کند که به نظر موافق موضوعی است، اما حالت چهره، یا زبان بدن او کاملا شفاف نشان می‌دهد که مخالف است. کوک توضیح می‌دهد: «اگر در حالت کلی خیلی نسبت به موضوعی با انگیزه و هیجان زده نیستید، به این بیاندیشید که چه چیزی در حیطه کنترل شماست، بطور اولیه (مستقیما) و ثانویه (بطور غیر مستقیم)، چه چیزی را می‌توانید تحت تاثیر قرار دهید. در همان دو محدوده تغییرات مثبت را اعمال کنید.

۶۵) In your quest to compensate for a lack of enthusiasm, you don’t need to become the resident cheerleader, either. Your boss will probably sense insincerity if she tells you to report at 7 a.m. tomorrow for a meeting and you react with a cheer of approval. Learn to say, “Sure,” without emitting a long sigh as you walk away.

۶۵) در تلاش خود برای جبران کمبود انگیزه، نیازی نیست که گل مجلس و بمب انرژی دائمیِ محفل بشوید. اگر رئیس شما بگوید که برای فردا صبح ساعت ۷ در جلسه‌ای حاضر شوید و شما در پاسخ، فریادی بلند از سر شادی سر دهید، قطعا رئیس متوجه عدم صداقت شما خواهد شد.  بیاموزید که بگویید «حتما،» بدون اینکه در حال برگشت آهِ بلندی از نهادتان خارج و شنیده شود.

ارسال نظر