آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

Ear Idioms

عزیزان زبان آموز در اینجا لیستی از اصطلاحات کاربردی مربوط به گوش (Ear Idioms) براتون آماده کردیم. امیدواریم که براتون مفید باشه.

۱- bend sb’s ear                          درباره مسئله خود با کسی حرف زدن

۲- box sb’s ears                                   توی گوش کسی خواباندن

۳- cock an ear for/at sb/sth                   گوش به زنگ بودن

۴- be easy on the ear                           جالب بودن  – به گوش خوش آمدن

۵- give sb/get a thick ear بیخ گوش کس خواباندن – کسی را کتک زدن

۶- make a pig’s ear out of sth               خراب کردن – افتضاح کردن

۷- be music to one’s ears قند توی دل  آب شدن – دل کسی را شاد کردن

۸- not believe one’s ears                      باور کسی نشدن

۹- be out on one’s ear                         اخراج شدن – ازکار بیکار شدن

۱۰- shut one’s ear to sb/sth                 حرف کسی را نشنیدن

۱۱- smile from ear to ear                    نیش کسی تا بناگوش باز شدن

۱۲- walls have ears                            دیوار موش دارد موش هم گوش دارد

۱۳- with a flea in one’s ear                  سرزنش – ملامت

۱۴- listen with half an ear                    گوش نکردن – توجه نکردن

۱۵- be all ears                                    سراپا گوش بودن

۱۶- fall on deaf ears                            ناشنیده ماندن

۱۷- my ears are burning احساس می کنم دارند پشت سرم حرف می زنند 

۱۸- go in one ear and out the other  شنیدن همان و فراموش کردن همان

۱۹- have/keep an/ one’s ear to the ground      گوش به زنگ بودن

۲۰- have a word in sb’s ear                           در گوشی با کسی حرف زدن

۲۱- have sb’s ear                                         مورد اعتماد کسی بودن

۲۲- win sb’s ear                                           اعتماد کسی را جلب کردن

۲۳- over head and ear                                  تا خرخره

۲۴- be over head and ear in love                یک دل نه صد دل عاشق بودن

۲۵- lend an ear to sb                                     گوش فرا دادن به

۲۶- prick up one’s ear                                     گوش تیز کردن

۲۷- set (persons) by the ears                           دو به هم زنی کردن

۲۸- turn a deaf ear        به روی خود نیاوردن – گوش کس بدهکار نبودن

۲۹- be up to one’s ear in sth                           سخت مشغول کاری بودن

۳۰- be wet behind the ears          دهان کسی بوی شیر دادن – خام بودن

۳۱- come to/reach sb’s ears                          به گوش کسی رسیدن

۳۲- have a good ear for music                       گوش موسیقی داشتن

۳۳- play sth by earاز بر اجرا کردن – به مقتضای وضع و موقعیت عمل کردن


مطلب پیشنهادی : اشتباه رایج در استفاده از Sure

ارسال نظر