آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

Do & Did

موارد استفاده از فعل کمکی  Do و Did

……………………………………………….

فعل کمکی do با زمان حال ساده و حالت گذشته آن did با زمان گذشته ساده در ارتباط است. این دو فعل با افعالی که در ساختار اصلی آنها فعل کمکی وجود ندارد (حال ساده و گذشته ساده) و برای منفی و سؤالی کردن آنها کاربرد دارد.

حالت های پرسشی

Do you like my new hat

 جمله های خبری منفی

I don’t like your new hat

حالت های کوتاه – حذف یا جایگزینی

Do you like my new hat? Yes, I do
I don’t like coffee and neither does my wife. (یا my wife doesn’t)
Mary works harder than her sister does
He should study hard. Whenever he does, he gets good grades

تأکید:
گزاره ای مثبت که در تضاد با یک گزاره منفی قرار دارد (اغلب با but همراه است)

My teacher thinks I didn’t study for my test, but I did study

 به همراه یک عبارت منفی

The letter we were expecting never did arrive

 تضاد غیر مترقبه

Although I have little time for entertainment, I do go to the theater once in a while
He does have money, but it’s all tied up in property

 به عنوان یک تصمیم قاطع پس از تردید

We’re very pleased that she does intend to come

 به همراه قیدهای تأکیدی:

definitely, positively, certainly
Do you remember how beautiful she was? I certainly do remember

تمنا و خواهش (مخصوصاً در کاربرد بریتانیایی)

Do come to the party tonight

در متن های قدیمی اغلب do در جمله های مثبت و به همراه زمان حال ساده دیده می شد.

Thus conscience does make cowards of us all. (Shakespeare)


مطلب پیشنهادی : تفاوت Job, Work, Career, Employment

ارسال نظر