آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

dis در زبان انگلیسی

dis prefix in english

در این قسمت از آموزش گرامر انگلیسی می خواهیم در مورد پیشوند dis صحبت کنیم. در زبان انگلیسی پیشوند جزئی از کلمه می باشد که در ابتدای کلمه قرار می گیرد و معنی آنرا تغییر می دهد ، یکی از این پیشوند ها در زبان انگلیسی dis می باشد که معنی (نه ، بر خلاف) میدهد و معمولا با افعال همراه می شود ، در ادامه پرکاربرد ترین لغات با پیشوند dis را بررسی می کنیم …

 

disabuse /ˌdɪsəˈbjuːz/

از حقیقت آگاه ساختن

disbelieve /ˌdɪsbɪˈliːv/

باور نکردن- باور نداشتن

disclaim /dɪsˈkleɪm/

رد کردن و انکار کردن

discolor /ˌdɪˈskələ/

تغییر رنگ دادن

discompose = disturb

/ˌdɪskəmˈpəʊz/ = /dɪˈstɜːb/

برهم زدن و مضطرب ساختن

discontinue /ˌdɪskənˈtɪnjuː/

ادامه ندادن

discourage /dɪsˈkʌrɪdʒ/

دلسرد کردن

discourtesy /dɪsˈkɜːtəsi/

بی ادبی و بی نزاکتی

discredit /dɪsˈkredɪt/

بی اعتبار ساختن

discrepancy /dɪˈskrepənsi/

اختلاف و تفاوت

discriminate /dɪˈskrɪmɪneɪt/

تبعیض قائل شدن

disengage /ˌdɪsɪnˈɡeɪdʒ/

از قید رها کردن

disable /dɪsˈeɪbl̩/

ناتوان/ غیر فعال

disconnect /ˌdɪskəˈnekt/

عدم اتصال/ قطع/ جدا کردن

disappear /ˌdɪsəˈpɪə/

ناپديد شدن ،غايب شدن ،پيدا نبودن

disagree /ˌdɪsəˈɡriː/

مخالف بودن

discover /dɪˈskʌvə/

پرده از راز کشودن/ پی بردن

disclose /dɪsˈkləʊz/

افشا کردن

disloyal /dɪsˈloɪəl/

ناسپاس ،بى وفا

displace /dɪsˈpleɪs/

جای چیزی را عوض کردن

disgrace /dɪsˈɡreɪs/

فضاحت، بی آبرویی

distrust /dɪsˈtrʌst/

بى اعتمادى ،بدگمانى ،سوءظن ،اعتماد نداشتن

disappoint /ˌdɪsəˈpoɪnt/

نا امید کردن

dishonest /dɪsˈɒnɪst/

نا درست/ دغل/متقلب

disadvantage /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/

عیب/ ضرر

disability /ˌdɪsəˈbɪlɪti/

نا توانی

disapprove /ˌdɪsəˈpruːv/

تصویب نکردن

discomfort /dɪsˈkʌmfət/

نا راحتي/ رنج/ زحمت

dislike /dɪsˈlaɪk/

دوست نداشتن/ بیزار بودن

disrespect /ˌdɪsrɪˈspekt/

بى احترامى ،بى حرمتى ،اهانت ،عدم رعایت

ارسال نظر