آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نکاتی درباره کمیت (quantity)

quantity


 تعداد  جمع مفرد 
 دو  Both apples are green.

اشاره به دو سیب دارد که هردو سبز میباشند

 Either apple looks good to me and neither apple is red.

هردو سیب خوب به نظر میرسند و هیچکدام یک از دو سیب قرمز نیست

 Each apple has a stalk.

اشاره به این دارد که هر دو سیب ساقه دارند

 

 

 سه یا بیشتر  All of our apples are green.

اشاره به تعداد بیشتر از دو سیب دارد که سبز هستند

 Most apple in the basket is green.

اکثر سیب داخل سبد سبز است

 Each of the apples are green.None of them are red.

همه ی سیبها سبز هستند. هیچ  کدامشان قرمز نیستند

Every apple in the basket has stalk and none of them is red.

هر سیبی در سبد ساقه دارد و هیچکدام از آنها قرمز نیست

 

مثال:

Both of my feet hurt.

هردو پای من درد میکند.

 

Each hand has 5 fingers.

هر کدام از دست ها 5 انگشت دارد.

 

Most watermelon contains lots of seeds.

اکثر هندوانه ها تعداد زیادی دانه دارند.

 

I have either cheese and toast for breakfast.

من برای صبحانه هم پنیر و هم نان تست دارم.

 

استفاده از عبارت I’m +verb در جمله


استفاده از فعل بعد از I’M  باعث میشه که شما جمله ای رو در مورد خودتون بیان کنید به مثالهای زیر توجه کنید :

“I’m eating lunch.”
“I’m brushing my teeth.”
“I’m scared.”
“I’m driving to work.”
“I’m crying.”
“I’m typing an email.”
“I’m cooking dinner.”
“I’m combing my hair.”
“I’m hanging a picture.”
“I am texting.”
“I am dancing.”
“I am interested in the job.”
“I am exercising.”
“I am sad.”
“I am learning.”

ارسال نظر