آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

جملات رایج آب و هوا

آب و هوا – جملات رایج آب و هوا

1- امروز باد می وزد.

.It’s windy today

2- باد سردی می وزد.

.A cold wind is blowing

3- این باد تا استخوان نفوذ می کند.

.This wind cuts like a knife

4- باد در میان درختان زوزه می کشد.

.The wind is howling through the trees

5- هوا طوفانی است.

.It’s stormy

6- طوفان دیشب خسارات فراوانی ببار آورد.

.The storm last night did a lot of damage

7- وقتی طوفان شروع شد داشتی چکار می کردی؟

?What were you doing when the storm broke out

8- گردباد طوفانی است که می چرخد.

.A tornado is a whirling storm

9- (منظور اسامی دیگر گردباد است.)

.A tornado is also called a twister or a whirlwind

10- منظور انواع دیگر گردباد است.

.A hurricane, a cyclone and typhoon are other types of whirlwinds

11- دیدن جاده به علت طوفان شن غیر ممکن بود.

.It was impossible to see the road because of the sandstorm

12- کلیه پروازها به علت بوران/ کولاک کنسل شده است.

.All flights have been canceled due to the snowstorm

13- آفتاب در حال تابیدن است.

.The sun is shining brightly

14- من عاشق نور آفتابم.

.I love sunshine

15- دوست داری زیر آفتاب دراز بکشی؟

?Do you like lying in the sun

16- اگر بیشتر زیر آفتاب بمانی، آفتاب سوخته می شوی.(منظور حالتی است که پوست بدن به علت تماس بیش از حد با نور آفتاب ورم می کند یا تاول می زند.(

.If you stay in the sun longer, you’ll get sunburned

17- آفتاب سوخته (برنزه) شده ای. کنار دریا بوده ای؟

?You are suntanned. Have you been at the seaside

18- روزی نیم ساعت حمام آفتاب می گیرم.

.I sunbathe for half an hour every day

19- دیروز هوا بقدری گرم بود که آفتاب زده شدم.

.It was so hot yesterday that I had a sunstroke

20- هوا مه آلود است.

.It’s foggy. It’s misting

21- مه غلیظی هست. بیش از چند متر جلوتر را نمی توانم ببینم.

.There’s a thick fog/mist. I can’t see more than a few meters ahead

22- مه دید را کاهش می دهد.

.Fog reduces visibility

23- به علت مه غلیظ دید کم است.

.Visibility is low because of a dense fog

24- در مه باید از نور پایین استفاده کنید.

.You should use low beams in the fog

25- مه از ذرات بسیار ریز آب تشکیل شده که در ارتفاع پایین در هوا معلق می مانند.

.Fog is made up of tiny particles of water that hang low in the air

26- مه رطوبت را افزایش می دهد.

.increases humidity/ moisture

27- دیشب یخبندان شدیدی داشتیم.

.We had a hard frost last night

28.اینجا زمستان ها سرمازدگی زیاد است.

.Frostbite is common here in the winter

29- زمستان گذشته انگشتان پایم، دچار سرمازدگی شد.

.My toes were /got frostbitten last winter

30- انگشتان پایش از شدت سرما سیاه شد/ یخ زد.

.His toes turned blue/were frozen solid because of the extreme cold

31- از تمام پشت بام ها قندیل های یخ آویزان است.

.There are icicles hanging from all roofs

32- امروز صفر درجه سانتیگراد است.

.It’s 0C (Zero degrees centigrade) today

33- دیروز 2 درجه زیر صفر بود.

.It was 2 degrees below zero yesterday

34- فردا یک درجه بالای صفر خواهد بود.

.It will be 1 degree above zero tomorrow

35- صفر درجه سانتیگراد نقطه انجماد آب است.

.0C is the freezing point of water

 

ارسال نظر