آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

100 فعل پایه در زبان انگلیسی

1 be بودن (فعل کمکی)
2 have داشتن (فعل کمکی)
3 do انجام دادن / کردن (فعل کمکی)
4 say گفتن
5 go رفتن
6 can توانستن
7 get گرفتن
8 would (فعل کمکی)
9 make ساختن / درست کردن
10 know دانستن / شناختن
11 will (فعل کمکی)
12 think فکر کردن
13 take گرفتن
14 see دیدن
15 come آمدن
16 could توانستن
17 want خواستن
18 look نگاه کردن
19 use استفاده کردن
20 find پیدا کردن
21 give دادن
22 tell گفتن
23 work کار کردن
24 may ممکن بودن
25 should اجبار داشتن
26 call صدا کردن / تماس گرفتن
27 try تلاش کردن / امتحان کردن
28 ask پرسیدن / درخواست کردن
29 need نیاز داشتن
30 feel احساس کردن
31 become تبدیل شدن / شدن
32 leave ترک کردن
33 put قرار دادن / گذاشتن
34 mean منظور داشتن / معنی دادن
35 keep نگه داشتن
36 let اجازه دادن
37 begin شروع کردن
38 seem به نظر رسیدن
39 help کمک کردن
40 talk صحبت کردن
41 turn چرخاندن
42 start شروع کردن
43 might ممکن بودن
44 show نشان دادن
45 hear شنیدن
46 play بازی کردن / نواختن
47 run دویدن / اجرا کردن
48 move تکان دادن
49 like دوست داشتن
50 live زندگی کردن
51 believe اعتقاد داشتن
52 hold نگه داشتن / گرفتن
53 bring آوردن
54 happen اتفاق افتادن
55 must اجبار داشتن
56 write نوشتن
57 provide تامین کردن / تهیه کردن
58 sit نشستن
59 stand ایستادن
60 lose از دست دادن
61 pay پرداختن
62 meet ملاقات کردن
63 include شامل بودن
64 continue ادامه دادن
65 set قرار دادن / تنظیم کردن
66 learn یاد گرفتن / آموختن
67 change تغییر دادن
68 lead سوق دادن / هدایت کردن
69 understand فهمیدن
70 watch تماشا کردن
71 follow دنبال کردن
72 stop نگه داشتن / متوقف کردن
73 create ساختن
74 speak صحبت کردن
75 read خواندن
76 allow اجازه دادن
77 add اضافه کردن
78 spend خرج کردن
79 grow برزگ شدن / پرورش دادن
80 open باز کردن
81 walk قدم زدن
82 win برنده شدن
83 offer پیشنهاد دادن
84 remember به یاد آوردن
85 love دوست داشتن
86 consider در نظر گرفتن / سنجیدن
87 appear به نظر رسیدن / ظاهر شدن
88 buy خریدن / باور کردن
89 wait منتظر ماندن / صبر کردن
90 serve خدمت کردن / پذیرایی کردن
91 die مردن
92 send فرستادن
93 expect انتظار داشتن
94 build ساختن
95 stay ماندن
96 fall افتادن
97 cut بریدن
98 reach رسیدن
99 kill کشتن
100 remain ماندن / باقی ماندن

ارسال نظر