آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

100 صفت پرکاربرد زبان انگلیسی

انگلیسی فارسی
other دیگر / دیگری
new جدید / نو
good خوب
high بالا / زیاد
old پیر / مسن / قدیمی
great عالی / بزرگ
big بزرگ
American آمریکایی
small کوچک
large بزرگ / حجیم
national ملی
young جوان / کم سن
different متفاوت
black سیاه
long بلند / طولانی
little کوچک / ریز
important مهم
political سیاسی
bad بد / خراب
white سفید
real واقعی
best بهترین
right درست / راست
social اجتماعی
only تنها
public عمومی
sure مطمئن
low کم / پایین
early زود
able توانا
human انسان
local محلی
late دیر
hard سخت / سفت / مشکل
major عمده / اصلی
better بهتر
economic اقتصادی / ارزان قیمت
strong قوی / مستحکم / تند (برای مزه ها)
possible ممکن / قابل انجام
whole همه / تمام
free آزاد / رایگان
military نظامی
true درست / حقیقی
federal فدرال
international بین المللی
full کامل / تمام / پر
special خاص / ویژه
easy راحت
clear تمیز / پاک / واضح
recent اخیر
certain معین / قطعی
personal شخصی
open باز / علنی
red سرخ / قرمز
difficult سخت / مشکل
available در دسترس / موجود
likely محتمل
short کوتاه /  مختصر
single تنها / مجرد
medical پزشکی / دارویی
current رایج / متداول / جاری
wrong اشتباه / غلط
private خصوصی / محرمانه
past قبلی / سابق
foreign خارجی / بیگانه
fine خوب / لطیف
common مشترک / رایج / عمومی
poor فقیر / بیچاره
natural طبیعی
significant مهم / قابل توجه
similar مشابه
hot داغ / پرحرارت / جذاب
dead مرده / بی روح
central مرکزی
happy شاد
serious جدی / وخیم
ready آماده
simple ساده
left چپ
physical فیزیکی / جسمانی
general عمومی / همگانی
environmental محیطی / مربوط به محیط زیست
financial مالی
blue آبی / افسرده
democratic دموکراتیک
dark تیره / تاریک
various مختلف / گوناگون
entire تمام / سراسر
close نزدیک / خودمانی
legal قانونی / مشروع / حقوقی
religious مذهبی / دینی
cold سرد
final نهایی
main اصلی
green سبز
nice خوب / دلپذیر
huge عظیم / کلان
popular محبوب
traditional سنتی
cultural فرهنگی

ارسال نظر