آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

100 اسم پرکاربرد در زبان انگلیسی

time

زمان / وقت

year

سال

people

مردم

way

راه / روش

day

روز

man

مرد

thing

چیز

woman

زن

life

زندگی

child

بچه

world

جهان

school

مدرسه

state

کشور / ایالت / دولت

family

خانواده

student

دانش آموز / دانشجو

group

گروه

country

کشور / سرزمین / ییلاق

problem

مشکل

hand

دست

place

محل / مکان

case

مورد / پرونده / محفظه

week

هفته

company

شرکت

system

سیستم

program

برنامه

question

سوال

work

کار

government

دولت

number

عدد

night

شب

point

نقطه / نکته / منظور

home

خانه

water

آب

room

اتاق

mother

مادر

area

ناحیه / منطقه

money

پول

story

داستان

fact

واقعیت

month

ماه

lot

قطعه / قرعه

right

درست

study

مطالعه / بررسی / تحصیل

book

کتاب

eye

چشم

job

شغل

word

کلمه

business

تجارت / کسب و کار

issue

موضوع / نسخه

side

سمت / طرف

kind

نوع / گونه

head

سر / راس

house

خانه

service

خدمت / وظیفه

friend

دوست

father

پدر

power

قدرت / برق

hour

ساعت

game

بازی

line

خط / صف

end

پایان

member

عضو

law

قانون

car

خودرو / ماشین

city

شهر

community

اجتماع / انجمن

name

نام

president

رئیس جمهور / رئیس

team

تیم

minute

دقیقه

idea

ایده

kid

بچه

body

بدن / تن

information

اطلاعات

back

پشت / کمر

parent

والد

face

صورت

others

دیگران

level

سطح

office

دفتر

door

در

health

تندرستی / سلامتی

person

شخص

art

هنر

war

جنگ

history

تاریخ

party

مهمانی / حزب سیاسی

result

نتیجه

change

تغییر دادن

morning

صبح

reason

دلیل

research

تحقیق

girl

دختر

moment

لحظه

air

هوا

teacher

معلم / مدرس

force

زور / نیرو

education

تحصیل

ارسال نظر