آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

100 اسم پرکابرد انگلیسی

در این مطلب 100 اسم پرکابرد انگلیسی را برای شما دوستان گرامی گردآوری کرده ایم که به شرح زیر می باشند.

انگلیسی فارسی
 time
زمان / وقت
 year سال
 people مردم
 way راه / روش
 day روز
 man مرد
 thing چیز
 woman زن
 life زندگی
 child بچه
 world جهان
 school مدرسه
 state کشور / ایالت / دولت
 family خانواده
 student دانش آموز / دانشجو
 group گروه
 country کشور / سرزمین / ییلاق
 problem مشکل
 hand دست
 place محل / مکان
 case مورد / پرونده / محفظه
 week هفته
 company شرکت
 system سیستم
 program برنامه
 question سوال
 work کار
 government دولت
 number عدد
 night شب
 point نقطه / نکته / منظور
 home خانه
 water آب
 room اتاق
 mother مادر
 area ناحیه / منطقه
 money پول
 story داستان
 fact واقعیت
 month ماه
 lot قطعه / قرعه
 right درست
 study مطالعه / بررسی / تحصیل
 book کتاب
 eye چشم
 job شغل
 word کلمه
 business تجارت / کسب و کار
 issue موضوع / نسخه
 side سمت / طرف
 kind نوع / گونه
 head سر / راس
 house خانه
 service خدمت / وظیفه
 friend دوست
 father پدر
 power قدرت / برق
 hour ساعت
 game بازی
 line خط / صف
 end پایان
 member عضو
 law قانون
 car خودرو / ماشین
 city شهر
 community اجتماع / انجمن
 name نام
 president رئیس جمهور / رئیس
 team تیم
 minute دقیقه
 idea ایده
 kid بچه
 body بدن / تن
 information اطلاعات
 back پشت / کمر
 parent والد
 face صورت
 others دیگران
 level سطح
 office دفتر
 door در
 health تندرستی / سلامتی
 person شخص
 art هنر
 war جنگ
 history تاریخ
 party مهمانی / حزب سیاسی
 result نتیجه
 change تغییر دادن
 morning صبح
 reason دلیل
 research تحقیق
 girl دختر
 moment لحظه
 air هوا
 teacher معلم / مدرس
 force زور / نیرو
 education تحصیل

ارسال نظر