آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

100قید پرکاربرد انگلیسی

در این مطلب 100 قید پرکابرد انگلیسی را برای شما دوستان گرامی گردآوری کرده ایم که به شرح زیر می باشند.

انگلیسی فارسی
up بالا / جلو
so پس / چنین
out بیرون / خارج
just فقط / تنها
now اکنون / حالا
how چگونگی / چگونه
then سپس / بعد از
more بیشتر
also همچنین / نیز
here اینجا
well به خوبی
only فقط / صرفا
very بسیار / خیلی
even حتی
back عقب / به عقب
there آنجا / در آنجا
down پایین
still هنوز
in به
as مانند / چنانکه
to به
when وقتی که / کی
never هرگز
really واقعا / به راستی
most بیشتر از همه / بیشتر
on در / هنواره
why چرا / برای چه
about تقریبا / پیرامون / نزدیک
over در بالا / بالا
again دوباره
where کجا / جایی که
right سمت راست / به درستی
off دور / جدا
always همیشه / هنواره
today امروز
all همه
far دور / بسیار
long برای مدت طولانی
away دور / دور از / بیرون
yet هنوز
often اغلب
ever همیشه / هنواره
however به هر حال / ضمنا
almost تقریبا
later بعدا
much خیلی / زیاد
once یکبار / یک مرتبه
least کمترین
ago پیش / قبل
together با هم
around دور / پیرامون
already قبلا / پیش از این
enough به اندازه کافی
both هردو
maybe شاید
actually در حقیقت / واقعا
probably احتمالا
home به سمت خانه / به خانه
of course البته
perhaps شاید
little اندک / قدری
else دیگر / جز این
sometimes گاهی / بعضی اوقات
finally بالاخره / در نهایت
less کمتر
better بطور بهتر
early در ابتدا / در اوایل
especially به ویژه / به خصوص
either هم
quite تماما / کامل
simply به سادگی
nearly تقریبا / تا حدی
soon بزودی
certainly قطعا
quickly سریعا / به سرعت
no ابدا / خیر / هیچ
recently اخیرا / به تازگی
before پیشتر / قبل
usually معمولا
thus بدین ترتیب
exactly کاملا
hard به سختی
particularly به خصوص
pretty تا حدی
forward جلو / به جلو
ok به خوبی / به درستی
clearly به وضوح
indeed در واقع
rather نسبتا / ترجیحا
that به آن شکل / به آن صورت
tonight امشب
close نزدیک / به نزدیکی
suddenly ناگهان
best بهترین
instead به جای / در عوض
ahead پیش / در پیش
fast به سرعت
alone به تنهایی
eventually در نهایت / سرانجام
directly مستقیما

ارسال نظر