آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

چگونه ۶۳۰۰۰ جمله انگلیسی بسازم؟(قسمت دوم)

چگونه ۶۳۰۰۰ جمله انگلیسی بسازم؟ در قسمت اول با چهار مرحله برای ساختن جملات آشنا شدید. حالا وارد بهترین قسمت آن میشویم. بعد از یادگیری چهار قسمتی که در نوشته های قبل به آنها اشاره شده است، یعنی ( زمان ها ، قالب ها ، ضمیرها و افعال و لغات کاربردی )، با استفاده از یک جمله آماده برای هر زمان و قالب ، فعل های کاربردی که یاد گرفته ایم را به جای فعل استفاده شده در آن جمله قرار می دهیم. پس هر روز با یک فعل در قالب های مختلف و با استفاده از ضمیر ها جمله می سازیم. شاید این کار در روزهای اول کار سخت به نظر برسد ولی مطمئن باشید به مرور زمان این کار برای شما آسان، و درست کردن جمله با هر کلمه سریعتر از قبل انجام می شود.


چگونه ۶۳۰۰۰ جمله انگلیسی بسازم؟

ما جملات آماده ای را همراه با معنی ، برای استفاده شما در زیر قرار داده ایم.فقط کافیست فعل هایی که یاد می گیرید بجای فعل مبنای این جمله ها یعنی (go) قرار دهید تا جمله مورد نظر خود را بسازید.در جملات آینده با برنامه ریزی (going to ) فعل مورد نظر خود را بجای make قرار دهید.

از همین امروز شروع کنید.هر روز جمله های خودتان را بسازید و تا چند روز دیگر تعداد زیادی جمله برای خود داشته باشید. تصور کنید چه لذتی می برید،وقتیکه از جملات خودتان برای مکالمه استفاده می کنید.


جمله های نمونه همراه با معنی

 

زمان ساختار و معنی
حال ساده

          .I , We , You , They go

من میروم،ما میرویم،تو میروی/شما میروید،آنها میروند.

She , He , It goes.

او (خانم) میرود،او (آقا میرود)،آن میرود.

حال استمراری

              .I am going

من دارم میرم.

.We , You , they are going

ما داریم میریم،تو داری میری/شما دارید میرید،آنها دارند میرند.

.She , He , It is going

او(خانم) داره میره ، او(آقا) داره میره، آن داره میره

حال کامل

.I , We , You , They have gone

من رفته ام،ما رفته ایم،تو رفته ای/شما رفته اید،آنها رفته اند.

She , He , It has gone.

او (خانم) رفته،او (آقا) رفته،آن رفته.

 گذشته ساده

I , We , You , They ,She , He ,It went.

من رفتم،ما رفتیم،تورفتی/شما رفتی،آنها رفتند,او (خانم) رفت،او (آقا) رفت،آن رفت

 گذشته استمراری

.I , We , You , They were going

من داشتم میرفتم،ما داشتیم میرفتیم،تو داشتی میرفتی/شما داشتید میرفتید،آنها داشتند میرفتند.

.She , He , It was going

او (خانم) داشت میرفت،او (آقا) داشت میرفت،آن داشت میرفت

 گذشته کامل

I , We , You , They ,She , He , It had gone.

من رفته بودم،ما رفته بودیم،تورفته بودی/شما رفته بودید،آنها رفته بودند، او(خانم) رفته بود،او (آقا) رفته بود،آن رفته بود

 آینده ساده

I , We , You , They ,She , He ,It will go

من خواهم رفت،ما خواهیم رفت،تو خواهی رفت/شما خواهید رفت

.آنها خواهند رفت،او(خانم)،او(آقا)،آن خواهد رفت

 آینده با برنامه ریزی قبلی

 .I am going to make

.من قصد دارم درست کنم

.We , You , They are going to make

ما قصد داریم درست کنیم،تو قصد داری درست کنی/شما قصد دارید درست کنید،آنها قصد دارند درست کنند.

.She , He , It is going to make

او (خانم) قصد دارد درست کند،او ( آقا) قصد دارد درست کند،آن قصد دارد درست کند.

 قالب ها
 can توانستن I , We , You , They ,She , He , It can go.
may احتمال دارد I , We , You , They ,She , He , It may go.
 should باید(ضعیف) I , We , You , They ,She , He , It should go.
must  باید (قوی) I , We , You , They ,She , He , It must go.
 have to , has to مجبور بودن .I , We , You , They have to go

.She , He , It has to go

 could گذشته ( can ) I , We , You , They ,She , He , It could go.
 would آینده در گذشته I , We , You , They ,She , He , It would go.
 might گذشته ( may) I , We , You , They ,She , He , It might go.

مطلب پیشنهادی : جملات کاربردی در مکالمات روزانه

ارسال نظر