آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

یادتان باشد، مردم حرف می‌زنند Remember, People Do Talk

یادتان باشد، مردم حرف می‌زنند

۷۰) Not everything you do should be dictated by other people’s opinions, but when you work in a group environment, you can’t ignore their influence on your career either.

۷۰) قرار نیست که همه کارهایی که انجام می‌دهید توسط نظر سایرین به شما دیکته شود، ولی وقتی در یک فضای جمعی کار می‌کنید، نمی‌توانید تأثیر دیگران بر شغلتان را نادیده بگیرید.

۷۵) If every smile you flash to the boss morphs 11 into a disgruntled rant to a co-worker, word of your attitude will get around. Some bosses might dismiss it as gossip, but others will take it to heart.

According to Cooke, a manager who senses that negativity is permeating the workplace will likely address the issue, which could hurt the naysayer’s so salary increase, bonus, or chances for promotion.

۷۵) اگر هر لبخندی که به چهره رئیس می‌زنید به فاصله چند لحظه به یک اخم به چهره همکار تبدیل شود، خیلی زود حکایت این منش شما دهان به دهان نقل می‌شود. برخی از رؤسا از کنار این موضوعات به عنوان شایعه می‌گذرند ولی برخی دیگر عمیقا تحت تأثیر این حرف‌ها قرار می‌گیرند.

به گفته کوک، مدیری که حس می‌کند جو منفی در فضای کاری در حال توسعه است، به احتمال زیاد با این مسئله برخورد می‌کند، و این موضوع ممکن است در رشد حقوق، جوایز و فرصت‌های ارتقایِ شغلیِ افرادِ ترش‌روی تأثیر منفی داشته باشد.

۸۰) “Management realizes that they can maximize their productivity and therefore their bottom line by cultivating a healthy, robust organizational culture,” Cooke says. “Negativity can poison the air in the workplace and create a downward spiral for the workers.

۸۰) «مدیران می‌دانند که با رشد و توسعه یک فرهنگ سالم در فضای کاری می‌توانند بهره‌وری و در نتیجه سود نهایی مجموعه را بیشینه کنند. منفی گرایی می‌تواند فضای کاری را مسموم کرده و به گردابی برای کارمندان تبدیل شود.

۸۵) This is exactly what is not needed during already challenging times with the current state of the marketplace and the economy.”

Milligan agrees with Cooke, and points out that most bosses hearing about a negative attitude will distinguish between petty gossip and a sincere concern about morale.

۸۵) این معضل در زمان‌هایِ به خودی خود پُرچالش و شرایط کنونی بازار و اقتصاد اصلا قابل تحمل نیست.

میلیگان کوک را تأیید و به این نکته اشاره می‌کند که اکثر مدیرانی که درباره نگرش منفی سخن‌هایی می‌شنوند، بین خبرچینی‌های بی‌ارزش و معضلِ جدیِ حفظِ روحیه تمایز قائل می‌شوند.

۹۰) “No one likes a tattletale, whether it’s in grade school or the workplace,”

Milligan explains. “However, if an employee’s attitude is causing enough of a problem to where it needs to be addressed, then it becomes the manager’s job to properly deal with it. Sometimes managers aren’t in a position to witness negativity coming from their staff, which is why the motives of the ‘messenger’ must be taken into consideration.

۹۰) به گفته میلیگان، «هیچکس از آدم سخن‌چین خوشش نمی‌آید، چه در دانشگاه و چه در محیط کار. اما اگر نگرش و اخلاق یک کارمند چنان مشکل‌ساز باشد که نیاز به برخورد داشته باشد، در این صورت این وظیفه مدیر خواهد بود که این مشکل را حل کند. گاهی مدیران در شرایطی قرار ندارد که بتوانند منفی گراییِ تیمشان را مشاهده کنند؛ و به همین خاطر است که انگیزهای فردِ رابط و «پیام‌رسان» باید بررسی شود.

۹۵) A good manager who is cued in to the team will certainly not want one person’s attitude affecting everyone else.”
Remember that not every aspect of a job will be fun and exciting. And sometimes you will want to roll your eyes when the boss isn’t looking, but make it an exception, not a habit.

۹۵) یک مدیر خوب که نشانه‌هایی درباره تیمش دریافت می‌کند، قطعا نمی‌خواهد که نگرش یک نفر دیگران را تحت تأثیر (منفی) قرار دهد.»

یادتان باشد که همه جنبه‌های یک شغل هیجان انگیز و مفرح نیستند. و گاهی شما می‌خواهید (و نیاز دارید) که کسالت خود را وقتی رئیس نگاه نمی‌کند به نوعی بروز دهید؛ اما این رفتار را یک استثنا قرار دهید نه یک عادت.

۱۰۰) After all, you don’t want to be that person.

۱۰۰) هر چه باشد، شما دوست ندارید آن فرد خاص باشید.

ارسال نظر