آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

گرامر افعال دو قسمتی

نکات_گرامری ؛ افعال دو قسمتی 👇

✅ این افعال ازیک فعل و یک حرف اضافه یا جزء قیدی تشکیل میشوند و دو نوع میباشند: افعال جدا شدنی و افعال جدا نشدنی.

🍯 1) افعال جداشدنی:

🔮 فرمول : فعل + جزء قیدی ( یا حرف اضافه)
🔑 افعال جداشدنی افعالی هستند که با اضافه شدن یک جزء قیدی معنی فعل اصلی به کلی تغییر میکند.
🔑 مفعول این افعال اگر اسم باشد میتواند هم بعد از این افعال و هم ما بین این افعال قرار گیرد.

✅ Put the groceries away, please.
✅ Put away the groceries, please.

🔑 اما اگر مفعول این افعال ضمیر(it or them) باشد فقط و فقط باید ما بین این افعال قرار گیرد.

✅ Take out the trash, please.
✅ Take the trash out, please.
✅ Take it out, please.
❌ Take out it, please. ❌

💎 مهمترین افعال جداشدنی 💎
🌈 turn on روشن کردن
🌈 turn off خاموش کردن
🌈 turn up صدا را زیاد کردن
🌈 turn down صدا را کم کردن
🌈 put on پوشیدن
🌈 take off درآوردن لباس
🌈 pick up برداشتن، بلند کردن
🌈 wake up بیدار کردن
🌈 call up تلفن کردن
🌈 look up پیدا کردن لغت در دیکشنری
🌈 give back پس دادن
🌈 take apart جدا کردن، باز کردن دستگاه
🌈 find out فهمیدن، پی بردن
🌈 put aside کنار گذاشتن
🌈 write down نوشتن، یادداشت کردن
🌈 take away بردن، دور کردن

🎗🎗🎗🎗🎗🎗
🍯 2) افعال جدا نشدنی

🔮 فرمول : فعل + حرف اضافه
🔑 افعال جدانشدنی افعالی هستند که با اضافه شدن یک حرف اضافه معنی فعل اصلی تغییر نمیکند.
🔑 هیچ اسم یا ضمیری نمیتواند ما بین این افعال قرار گیرد و باید بعد از حرف اضافه نوشته شود.

✅ I am waiting for my brother.
✅ I am waiting for him.
❌ I am waiting him for. ❌

💎 مهمترین افعال جدانشدنی 💎
🌈 look at نگاه کردن به
🌈 look for جستجو کردن
🌈 look after مراقبت کردن از
🌈 talk to/with حرف زدن با
🌈 talk about حرف زدن درباره
🌈 speak about حرف زدن درباره
🌈 speak to/with صحبت کردن با
🌈 think about/of فکر کردن درباره
🌈 wait for منتظر بودن
🌈 listen to گوش کردن به
🌈 consist of تشکیل شدن از
🌈 concentrate on تمرکز کردن روی
🌈 depend on متکی بودن به
🌈 insist on اصرار کردن
🌈 rely on متکی بودن به
🌈 search for دنبال چیزی گشتن

 

ارسال نظر