آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کلمات متشابه (جلسه اول)

کلمات متشابه:  :Homony

لیست تعدادی از کلمات متشابه پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:

 meaning word   meaning word
 معنی  کلمه  معنی  کلمه
 وفق دادن/ ماهر، استاد adapt/adept  قبول کردن، به فرزندی قبول کردن  adopt
اثر  effect  اثر کردن، متأثر کردن  affect
خیال بیهوده، اشتباه بینایی  illusion  اشاره، کنایه  allusion
عجیب و غریب، مسخره  entic  کهنه، باستانی  antique
عکس، متضاد opposite  مناسب، بجا apposite
تکیۀ صدا accent  صعود ascent
کوشش، مقاله essay سنجش assay
به وسیلۀ/فرعی by/bye  خریدن buy
افسار، عنان bridle  عروسی، جشن عروسی  bridal
جمع آوری آراء، رأی جویی کردن canvass  کرباس، پارچۀ کتانی  canvas
سببی، ایجابی   casual  اتفاقی، تصادفی  casual
جلوگیری، رسیدگی، نظارت check  چک، حواله cheque
ریسمان، پارچۀ راه راه cord زه، ریسمان  chord
راز دار، محرم راز confidant  مطمئن confident
 تعارف، سلام copliment  متمم  complement
 نعش، لاشه  corpse  هیأت، گروه  corps
مشورت counsel هیأت، شورا  council
خشن، زبر coarse دوره course
 اختلاف  difference  تسلیم، تمکین deference
از بهای چیزی کاستن depreciate ناراضی بودن deprecate
دسر desert صحرا، ترک کردن desert
مزگ، وفات decease بیماری، مرض disease
گوناگون، مختلف diverse چند، متعدد divers
نوشابه draught تفکیک عده ای از عده ای دیگر  draft
 ناخوانا  illegible مناسب  eligible
مهاجر، غریب  immigrant  مهاجر، کوچ کننده  emigrant
مشرف، نزدیک imminent بلند، والامقام eminent
تهاجم irruption انفجار و فوران eruption
 غذا  fare  زیبا، بازار مکاره  fair
 در، دروازه  gate طرز راه رفتن  gait
زندان gaol مقصود، دروازه (بازی) goal
گروه، جماعت horde اندوخته، ذخیره hoard
تمام و کلیه whole سوراخ hole
درشکه hansom خوش تیپ handsome
گوزن نر hart قلب، دل heart
فاقد شرایط لازم  ineligible  ناخوانا  illegible
صاف و ساده، رک گو  ingenuous  باهوش، کاردان  ingenious
چنگ، بربط lyre دروغگو liar
کاهش دادن lessen درس lesson
سیما، قیافه mien پست، ناچیز mean
فطرت، خمیره، غیرت mettle فلز metal
کان کن، معدنچی miner پایین مقام minor
 پیچیده، گره دار  knotty  شیطان، بد ذات naughty
عمل کردن، به کار بستن  practise  کار، عمل، تمرین کردن  practice
اصل، اصول principle عمده، اصلی، رئیس، سرمایه principal
مقصود و منظور داشتن purpose پیشنهاد کردن، در نظر داشتن prpose
رئیس جمهور president مقدم precedent
 دستۀ سرود خوانان الیاف نارگیل choirecoir دستۀ 24 ورقی کاغذ quire
 کشتی شکستگی  wreck  توجه کردن  reck

ارسال نظر