آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کلمات مترادف و متضاد a-c

کلمات مترادف و متضاد ( a – c )


کلمات مترادف و متضاد: Synonyms and Antonyms:i

لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:

meaning antonym synonym meaning word
معنی متضاد مترادف معنی کلمه
 ناتوان  incapable  powerful  قادر  able
 معمولی  ordinary  unusual  غیر عادی  abnormal
حمایت کردن support eradicate از میان بردن  abolish
دقیقاً، صریحاً precisely near حدود about
زیر below over بالای  above
متواضع courteous sudden بی نزاکت abrupt
حاضر present away غایب absent
کمیابی  scarcity  plenty فراوانی abundance
مجازاً virtually really واقعاً، دقیقاً actually
کم inadequate enough کافی adequate
متنفر بودن despise worship پرستش کردن adore
پنهان کردن  conceal announce آگهی کردن advertise
آرام peaceful attacking متجاوز  aggressive
مخاالفت کردن oppose help  کمک کردن aid
دلگرم کننده encouraging fearful هشدار دهنده، alarming
قطعاً certainly nearly تقریباً almost
 نگه داشتن conserve  change  تغییر دادن  alter
عادی ordinary astonishing متحیر کننده amazing
 ناامیدی،   بی میلی  disappointment desire  آرزو ، میل ambition
 خصمانه hostile friendly دوستانه amicable
خشنودی  satisfaction vexation آزار، اذیت annoyance
استفاده نکردن disuse use به کار بردن apply
 جدا شدن  depart  draw near  نزدیک شدن  approach
قطعاً certainly nearly تقریباً approximately
 رها کردن release capture دستگیر کردن arrest
 فروتن modest proud  مغرور arrogant
واقعی real unnatural ساختگی artificial
جدا کردن disperse collect جمع شدن assemble
دفاع کردن defend assault حمله کردن attack
کوتاهی کردن fail try سعی  کردن attempt
کم کردن decrease increase  زیاد کردن augment
 جستجو کردن  seek  abondon  اجتناب کردن  avoid
نادان  ignorant  concious  مطلع، آگاه  aware
ستودن praise abuse غیبت کردن backbite
با تقوی virtuous wicked بد، زشت bad
انسانیت humanity cruelty وحشیگری barbarity
پوشیده clothed naked لخت، عریان bare
پرثمر frtile  sterile  لم یزرع barren
درستکار  honourable mean پست base
 صلح  peace  war  جنگ، نبرد  battle
انداختن  drop carry  تحمل کردن  bear
زشت  ugly fair زیبا beautiful
پایان دادن end start شروع کردن begin
بالای above under  زیر below
ضرر، زیان loss prfit سود، نفع benefit
سرسخت  hard kind نیکخواه benevolent
کوچک small large بزرگ big
باز کردن  loose tie بستن bind
شیرین sweet sour  تلخ bitter
 ستودن praise condemn سرزنش کردن blame
پر full empty خالی blank
محترم شمردن  honour reproach سرزنش کردن blemish
فاسد شدن decay flower شکوفه کردن bloom
 ترسو  timid  brave  شجاع  bold
آزادی freedom  slavery بردگی bondage
خوشحال کردن please tire خسته کردن bore
قرض دادن lend take قرض گرفتن borrow
هیچ کدام neither  the two هر دو both
بالا top base ته، کف bottom
ترسو timid courageous شجاع  brave
اصلاح کردن mend tear شکستن break
افزایش amplification summary کوتاه brief
 بی فروغ dull shining  درخشان bright
مرکز centre  edge لبه، کناره brim
باریک narrow wide عریض broad
نامهربان unkind kind برادرانه brotherly
خاموش کردن extinguish blaze سوزاندن burn
آزاد free engaged مشغول busy
فروختن sell purchase خریدن buy
شاهراه اصلی highway sidepath گذرگاه فرعی bypath
ناتوانی inability ability توانایی capability
آزادی freedom slavery اسارت captivity
آزاد کردن release  arrest گرفتار کردن capture
کوتاهی کردن neglect regard  توجه کردن  care
بی توجه careless attentive مراقب careful
مرتب، منظم regular occasional اتفاقی casual
از دست دادن miss  take گرفتن catch
بی توجه careless careful مراقب، محتاط cautious
شروع کردن  start  stop  بند آمدن  cease
عدم اطمینان uncertainty surety اطمینان certainty
 تغییر ناپذیر  changeable invariable تغییر ناپذیر changeless
تبرئه کردن  clear  accuse متهم کردن charge
دفع کردن repulse  fascinate مجذوب کردن charm
گران، عزیز  dear inexpensive  ارزان cheap
راهنمایی کردن guide deceive گول زدن cheat
ناراحت dull glad بشاش cheerful
کثیف dirty neat تمیز، پاک clean
کودن، احمق stupid ingenious  زرنگ clever
باز کردن open shut بستن close
تصفیه شده refined impure زبر، خشن coarse
مرغ  hen rooster خروس cock
پخش کردن scatter gather جمع آوری کردن collect
صلح و آرامش peace war جنگ و نزاع combat
دردسر trouble relief راحتی comfort
خصوصی private  general معمولی common
شادی کردن rejoice lament شکایت کردن complain
سوء تفاهم misunderstanding  understanding درک، فهم comprehension
اختیاری voluntary obligatory اجباری compulsory
تسلیم شدن surrender defeat غلبه کردن conquer
نادیده گرفتن ignore regard در نظر گرفتن consider
ناراضی dissatisfied satisfied راضی contented
ناراحتی discomfort  comfort راحتی convenience
غلط wrong faultless صحیح correct
سالم sane mad دیوانه crazy
شادی کردن rejoice weep گریه کردن cry
وحشیگری barbarity  civilization فرهنگ، تمدن culture
بدتر کردن، aggravate  heal معالجه کردن cure
معمولی common odd عجیب curious
غیر عادی unusual usual عادی customary

q

ارسال نظر