آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کاربرد unique در زبان انگلیسی

کاربرد unique در زبان انگلیسی

کلمه ی unique را هنگامی به کار می بریم که بخواهیم بگوییم چیزی از ویژگی های و کیفیاتی برخوردار است که آن را از اشخاص و چیزهای دیگر متمایز می سازد:

His interpretation of the original screenplay is quite unique.

برداشت او از فیلم نامه ی اصلی بسیار بی نظیر است.

A style of folk art unique to these tribes people.

یک سبک هنر عامیانه خاص افراد این قبیله

کلمه ی only را وقتی به کار می بریم که بخواهیم بگوییم در حال حاضر فقط یک نمونه از چیز به خصوصی در دسترس است:

She was the only woman doctor in  the district.

او تنها پزشک زن در این منطقه است.

After the attack , only one buiding was left standing.

پس از حمله تنها یک ساختمان پا برجا مانده بود.

نکته ی دستوری: کلمه ی unique هرگاه قبل از صورت مفرد اسم بیاید حرف تعریف a می گیرد، ولی کلمه only هرگاه قبل قبل از صورت مفرد اسم بیاید حرف تعریف the می گیرد:

This is a unique opportunity / the only opportunity I’ll get.

این یک فرصت بی نظیر / تنها فرصتی است که نصیبم خواهد شد.

بسیاری از انگلیسی زبانان عقیده دارند به کار بردن کلمات fairly، rather و very با unique در معنای (بی همتا) درست نیست زیرا در بی همتا بودن درجه بندی وجود ندارد. با اینهمه ، بسیاری دیگر از انگلیسی زبانان کلمه ی unique را در معنای (غیر معمول بودن) و ( خاص بودن) با کلمات یاد شده به کار می برند.

ارسال نظر