آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کاربرد Thus & Thousands

کاربرد Thus & Thousands

  1. nd پس از اعداد و پس از کلمات و عباراتی مثل several یا a few که به تعداد اشاره دارند، به کار می رود. Thousand در این حالت جمع بسته نمی شود و به صورت مفرد به کار می رود:

پنج هزار مرد              five thousand men

هزار ورقه ی کاغذ      thousand sheets of paper

چند هزار دلار                 several thousand

چندین هزار پوند        a few thousand founds

  1. چنانچه thousand به صورت جمع و در عبارت thousands of به کار رود ، معنی ( هزارها) ، (هزارتا ) یا ( یک عالمه ) می دهد:

Thousands of refugees are packed are packed into over – crowded towns and villages.

هزارها پناهنده در شهرها و روستاهای لبریز از جمعیت اسکان داده شده اند.

There are thousands of things I have to do.

هزارتا / یک عالمه کارهست که من باید انجام بدهم.

  1. همراه thousand و thousands of فعل همیشه به صورت جمع به کار می رود:

About 20 thousand people have been made homeless in the war.

حدود ۲۰ هزار نفر در این جنگ بی خانمان شده اند.

There were thousands of people there.

هزارها نفر آنجا گرد آمده بودند.

قید thus کلمه ای کهنه است و فقط در انگلیسی بسیار رسمی به کار می رود ؛ برای مثال ممکن است در دادگاه بگویند:

They had no offer of finance , and thus were unable to achieve completion.

که معادل آن در انگلیسی گفتاری جمله ای در مایه ی زیر خواهد بود :

They did not get the money to they could not buy the house.

چون پول نگرفتند ، نتوانستند آن خانه را بخرند.

درانگلیسی گفتاری به جای thus از قید so استفاده می شود:

I don’t use the language much , so I tend to forget it.

من این زبان را زیاد استفاده نمی کنم ( = به کار نمی برم ) ، به همین علت هم دارد فراموشم می شود.

در جمله ی بالا به کار بردن قید thus به جای so جایز نیست.

در آموزش زبان انگلیسی، در گفتار و نوشتار رسمی ، معمولاً از قیدهای therefore ، consequently ، for this reason و as a result به همین منظور استفاده می کنند که از آن میان سه قید اخر ، به ویژه در اول جمله به کار می روند:

The country was beautiful. Consequently I decided to return the next year / I therefore decided to return the next year / I therefore decided to return the next year.

ارسال نظر