آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کاربردهای this

کاربردهای this

Please post this letter for me.

لطفاً این نامه را برای من پست کنید.

Nothing seems certain in this situation.

در این وضعیت هیچ چیز قطعی به نظر نمی رسد.

اگر اسم مورد نظر به صورت جمع باشد، در آن صورت باید از صورت جمع this یعنی these استفاده کرد:

These books are too heavy for me to carry.

این کتاب ها خیلی سنگین اند؛ من نمی توانم آن ها را حمل کنم.

 1. This به عنوان ضمیر ، همیشه به تنهایی به کار می رود و بعد از آن هیچ اسمی نمی آید. صورت جمع this در این حالت these است:

Isn’t this what you’re looking for?

این همان چیزی نیست که دنبالش می گردی؟

I think these are my earrings.

به نظرم این ها گوشواره های من هستند.

 1. This به عنوان قید همیشه قبل از یک صفت به کار می رود و اندازه یا مقدار چیزی را نشان می دهد:

It was only about this high off the ground.

حدوداً همین مقدار از زمین ارتفاع داشت.

She has never been this late for school before.

تا حالا هیچ وقت مدرسه اش این قدر دیر نشده بود.

از this در موارد زیر استفاده می شود:

 1. از this برای اشاره به کسی، چیزی یا مطلبی که همین آلان درباره ی آن صحبت کرده ایم و نیز برای اشاره به چیزی که تازه اتفاق افتاده است، استفاده می کنیم:

This friend of yours , how old is he?

این دوست تو ، چند سالش است؟

Is there any way of solving this problem?

آیا راهی برای حل این مشکل وجود دارد؟

We must make sure this doesn’t happen again.

ما باید مطمئن شویم که این مسئله دیگر پیش نمی آید.

 1. از this برای ارجاع به موضوع یا وضعیتی که در جمله یا جمله های قبل بیان کرده ایم استفاده می کنیم :

I’ve been given some new medicine. I’m hoping this will help.

یک داروی جدید برای من تجویز کرده اند . امیدوارم این یکی فایده داشته باشد.

 1. در محاوره ، موقع تعریف کردن یک ماجرا ، اگر بخواهیم درباره ی کسی یا چیزی شروع به صحبت کنیم و اطلاعاتی درباره ی آن بدهیم از this استفاده می کنیم:

We met this girl in the hotel.

ما این دختر را در هتل دیدیم.

در این مثال گوینده دختر را که می خواهد بعد از این درباره اش صحبت کند با this معرفی کرده است.

 1. وقتی گوینده بخواهد با دست به چیزی یا کسی اشاره کند که نزدیکش است از this استفاده می کند:

Is this what you were looking for?

این همان چیزی است که دنبالش می گشتی؟

Which do you want , this one or that one?

کدام را می خواهی ، این یکی را یا آن یکی را ؟

 1. از this برای اشاره به مکان یا زمانی که در حال حاضر در آن قرار داریم استفاده می شود:

This place is run like a hotel ought to be run.

اینجا همان طور اداره می شود که یک هتل باید اداره شود.

I think caffee is the best thing at this point.

به نظرم الان قهوه بهترین چیز است / خوب می چسبد.

 1. از this برای اشاره به دوره های زمانی نزدیک به زمان حال استفاده می شود:

I’m sorry I was late this morning.

ببخشید که امروز صبح دیر کردم.

They are getting married this June.

آن ها ژوئن آینده ازدواج می کنند.

this minute.

 همین لحظه ، همین الان

 1. وقتی داریم اندازه یا شکل چیزی را با دست نشان می دهیم از this استفاده می کنیم:

They said the wound was about this big.

آن ها گفتند که زخم حدوداً به این بزرگی بود.

 1. از this برای اشاره به یک کار یا وضعیتی که در حال حاضر حاکم است استفاده می شود:

Is this what you want to do with the rest of your life?

آیا بقیه ی عمرت را هم می خواهی همین جور بگذرانی؟

 1. وقتی بخواهیم پای تلفن یا میکروفن ، خودمان را معرفی کنیم از عبارت this is استفاده می کنیم:

Hello, this is Kate.

الو، من کیت هستم.

This is the captain speaking.

خلبان صحبت می کند.

وقتی گوینده ی رادیو یا تلویزیون بخواهد شبکه یا کانال خود را معرفی کند از this is استفاده می کند.

This is the BBc World Service.

این رادیوی جهانی بی بی سی است.

ارسال نظر