آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

کاربردر کلمه few در مکالمات

اگر بخواهیم از مقدار خیلی کم در زبان انگلیسی صحبت کنیم، با توجه به اسمی که می خواهیم در مورد آن صحبت کنیم باید واژه مناسب را انتخاب کنیم. آیا اسم قابل شمارش است یا غیرقابل شمارش؟ آیا جمله مثبت است یا منفی؟ برای انتخاب واژه مناسب باید به این سوالات پاسخ دهیم. برای آموزش نکات کاربردی زبان انگلیسی در به کارگیری واژه ها با ما همراه باشید.

Few

در زبان انگلیسی برای سخن گفتن از مقدار ، اگر اسم هم قابل شمارش و هم در حالت جمع باشد از few یا a few و اگر غیرقابل شمارش باشد از little یا a little استفاده می کنیم.

A few معنای مثبت دارد و به معنای (تعداد نه چندان زیاد ولی قابل توجه) است:

Yes, I do know a few words of French

بله ، چند کلمه ای فرانسه بلدم .

.There are a few beers left in the fridge

چند تایی آبجو در یخچال باقی مانده است.

Few در زبان انگلیسی معنای منفی دارد و به معنای ” تعداد اندک و غیر قابل توجه ” است؛

I’m afraid I know few words of French

متأسفانه خیلی کم فرانسه بلدم.

کاربرد few بدون a نسبتاً رسمی است و اغلب به همراه very به کار می رود:

.Very few people come here now

این روزها خیلی کم اند کسانی که به اینجا بیایند.

کلماتی که زمان را در زبان انگلیسی بیان می کنند تقریباً همیشه با a few به کار می روند:

بعد از چند دقیقه          after a few minutes

چند سال پیش            a few years before

A little در زبان انگلیسی معنای مثبت دارد و به معنای ” مقدار نه چندان زیاد ولی قابل توجه ” است:

.Fortunately, he still had a little money left

خوشبختانه هنوز مقداری پول برایش مانده بود.

در انگلیسی بریتانیایی غیر رسمی تر ، a bit معنایی مشابه a little دارد:

.Don’t worry, you’ve got a bit more time to get the work done

ناراحت نباش ، یک کم دیگر وقت داری که کار را تمام کنی.

Little معنای منفی دارد و به معنای (مقدار اندک یا غیر قابل توجه و کم) است:

.Unfortunately, he now had little money left

بدبختانه آن وقت پول کمی برایش مانده بود.

این کاربرد نیز تقریباً رسمی است و گویشوران زبان انگلیسی معمولاً از کاربرد little به تنهایی پرهیز می کنند ، و معمولاً به جای آن از  very little استفاده می کنند.

ارسال نظر