خداوند به هر یک از دورنهای زندگی انسان اضطراب خاص خودش را می دهد. (پنجمین کوهستان)

.To everyone of his subjects’ life stages God gives its one anxieties

مبارزه صبر نمیکند. زندگی به پشت سر نگاه نمی کند. یک هفته فرصت برای این که بفهمیم حاضر به قبول سرنوشت مان هستیم یا نه، از کافی هم بیشتر است. (شیطان و دوشیزه پرایم)

.The challenge will not wait. Life does not look back. A week is more than enough time for us to decide whether or not to accept our destiny

سعی نکن احساساتت را توضیح دهی. همه چیز را به تمامی زندگی کن و آنچه را احساس می کنی، همانند هدیه ای از جانب خداوند، گرامی بدار. (بریدا)

.Do not try to explain feelings. Live everything intensely and treasure what you feel as a gift from God

هیچ کس نمیداند در چند دقیق ی آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و با این حال، آدم ها پیش می روند. چون اعتماد دارند، چون ایمان دارند. (بریدا)

.No one knows what is going to happen in the next few minutes, and yet people still go forward, because they have trust, because their have faith

 

از نو ساختن یک زندگی دشوار نیست. کافی است بدانیم ما همان قدر نیرو داریم که پیش از این داشتیم، و از آن برای رسیدن به مطلوب مان استفاده کنیم. (پنجمین کوهستان)

.it is not difficult to rebuild a life. All we need is to be aware that we have the same strength we had before, and to use it in our favour

 

وقتی شانس در کنارمان است باید حداکثر استفاده را از زمان بکنیم، و برای یاری شانس هر کاری بکنیم، همان طور که او برای یاری ما هر کاری میکند. (کیمیاگر)

.We must make the most of the times when luck is on our side and do everything to help it, just as it is helping us