آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

چند ضرب المثل

First catch your hare, then cook him

🙂 مرغی که در هواست نباید به سیخ کشید

To run with the hare and hunt with the hounds

🙂 یکی به میخ و یکی به نعل زدن

To carry coals to Newcastle

🙂 زیره به کرمان بردن

To go with the stream

🙂 همرنگ جماعت شدن

To move heaven and Earth

🙂 آسمان را به زمین دوختن

Physician, heal thyself

🙂 کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی

To milk the ram

🙂 آب در هاون سائیدن

Spare the rod and spoil the child

🙂 کسی که بچه خود را نزند روزی به سینه خود خواهد زد

The shoemaker’s wife goes the worst shod

🙂 کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد

Half a loaf is better than no bread

🙂 کاچی به از هیچ چیز است

When in Rome, do as the Romans do

🙂 خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو

To get out of bed on the wrong side

🙂 از دنده چپ برخاستن

There is honor among thieves

🙂 سگ سگ را نمی خورد

One should not look a gift horse in the mouth

🙂 دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند

Strike while the iron is hot

🙂 تا تنور گرم است باید نان پخت

One swallow does not make summer

🙂 با یک گل بهار نمی شود

Light come, light go

🙂 باد آورده را باد می برد

His bread is buttered on both sides

🙂 نانش در روغن است

He is a button short

🙂 یک تخته اش کم است

To put the cart before the horse

🙂 سرنا را از ته گشاد آن زدن

To dance to a person’s tune

🙂 به ساز کسی رقصیدن

 Bargain is bargain

🙂 حساب حساب است، كاكا برادر

nothing ventured, nothing gained

🙂 نابرده رنج گنج میسر نمیشود

He is a dog in the manager

🙂 نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد

Like water off a duck’s back

🙂 چون گردکان بر گنبد

Like a duck in thunderstorm

🙂 مثل خر در گل مانده

All is well that ends well

🙂 شاهنامه آخرش خوش است

Birds of a feather flock together

🙂 کبوتر با کبوتر باز با باز

To bite a file

🙂 آب در هاون سائیدن

To have a finger in every pie

🙂 نخود هر آشی بودن

His fingers are all thumbs

🙂 دست و پا چلفتی است

no news is good news

🙂 بی خبری خوش خبری است

To pour oil on the fire

🙂 آتش را دامن زدن

ارسال نظر