آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نکات گرامری درباره فعل arrive

فعل زبان انگلیسی  arriveبیانگر رسیدن مسافر یاوسیله ی نقلیه به مقصدی است که به سوی آن در حال حرکت است:

Sam usually arrives home from work at 5.15.

( سم) معمولاً ساعت پنج و ربع از سرکار می رسد خانه.

What time does the train arrive?

چه ساعتی قطار می رسد.

فعل reach در زبان انگلیسی  بیانگر ان است که برای رسیدن به مقصد به زمان و تلاش بیشتری نیاز هست:

At last we reached the base camp.

ما عاقبت به مقر اردوگاه رسیدیم.

فعل get to را بیشتر در انگلیسی گفتاری و غیر رسمی با همان معنای reach به کار می برند:

You can easily get to the city center from here.

شما به راحتی می توانید از اینجا به مرکز شهر بروید.

در زبان انگلیسی فعل get in را برای از راه رسیدن قطار ، اتوبوس ، هواپیما و جز آن به کار می برند:

The bus gets in at four-thirty.

آن اتوبوس در ساعت چهار و سی دقیقه به اینجا می رسد.

باید توجه داشت که در ترکیب get / arrive / reach home etc.  حرف اضافه ی to به کار نمی رود.

فعل reach  را می توان به معنی دست یافتن به مقام و مرتبه ای به کار برد که پس از تلاش فراوان نصیب فرد می شود ولی در این معنی achieve مناسب تر است:

I want to reach / achieve a good level of English.

می خواهم در زبان انگلیسی به یک سطح خوب برسم( = دست یابم ).

فعل catch را برای رسیدن به موقع به اتوبوس ، قطار و نظایر آن به کار می برند:

You’d better hurry if you want to catch the bus.

اگر میخواهی به اتوبوس برسی ، بهتر است عجله کنی.

نکته ی دستوری: فعل reach را بدون حرف اضافه ی از نوع at یا to به کار می برند:

He reached Tokyo at 5 am.

او ساعت پنج صبح به توکیو رسید.

فعل arrive ، اگر با حرف اضافه ی at در جمله ی زبان انگلیسی به کار رود به معنی رسیدن به مقصدی معین است:

We arrived at the station at midnight.

ما نیمه شب به ایستگاه رسیدیم.

What time will they arrive at this house?

کِی ( = چه وقت ) آن ها به این خانه می رسند؟

فعل arrive اگر با حرف اضافه ی in به کار رود به معنی رسیدن به کشور یا شهری بزرگ است:

arrive in London / Tokyo / France.

رسیدن به لندن / توکیو / فرانسه

گاه نیز فعل arrive را بدون هیچ حرف اضافه ای به کار می برند:

When will they arrive there / here / home?

آن ها کِی می رسند آنجا / اینجا / خانه؟

ارسال نظر