آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

نمونه جملات مکالمه زبان انگلیسی در سفر

معرفی کردن:

بخش اول مکالمه زبان انگلیسی در سفر:

?Could I have your last / first name please

می توانم اسم شما را بپرسم؟


.Sorry, I didn’t get your name

متاسفم اسم شما را متوجه نشدم.


… I knew him by name only

او را فقط اسمی می شناسم


My name is Patricia ,but please call me Pat

اسم من پاتریشیا است اما مرا پت صدا کنید لطفا


…My nickname is

اسم مستعار من…..است.


Please write your full name

لطفا اسم کاملتان را بنویسید.


He didn’t give his name

او اسمش را نگفت.


بخش دوم مکالمه زبان انگلیسی در سفر:

Can you speak English?

آیا انگلیسی میتونی حرف بزنی؟


Yes,I can.

بله می توانم.


I dont know much English.

زیاد انگلیسی نمی دونم.


Just a little.                                                                                                      یک کمی


Can you understand me?

                                 متوجه می شوی چه می گویم؟ No I cant


Does anyone here speak English?

      آیا کسی اینجا انگلیسی صحبت می کند؟


Please speak slowly.

                                 .لطفا آرام تر صحبت کنید


Could you speak more slowly?

       .آیا ممکن است آرام تر صحبت کنید


بخش سوم مکالمه زبان انگلیسی در سفر:

اصطلاحات در سفر:

You’ re right.

.حق با شماست


You’ re wrong.

اشتباه می‌کنید.


Follow me.

دنبال من بیاید.


Leave me alone.

.مرا تنها بگذارید


Don’ t forget.

فراموش نکنید.


Go on.

ادامه دهید.


Listen carefully.

.با دقت گوش کنید


.Stay here

اینجا بمانید.


Would you mind telling me?

ممکن است بفرمایید؟


Thank you for your help.

.از کمک شما متشکرم


بخش چهارم مکالمه زبان انگلیسی در سفر:

وقتی بخواهیم کسی را دعوت کنیم:

Would you like to have dinner with us? Thanks, I’ d love to.

آیا مایلید شام را با ما بخورید؟ ممنون، خیلی دوست دارم.


May I invite you to a restaurant? That sounds great. Thanks.

آیا می‌توانم شما را به یک رستوران دعوت کنم؟ عالیه ممنون.


What about dinner at my place next week? Thank you for your kind offer.

چطوره شام منزل من بیاید؟ ممنون از پیشنهاد محبت آمیز شما.


Would you like to go to the party? That sounds fun.

مایلید به یک مهمانی برویم؟ به نظر جالب می‌رسد.


Would you be interested in going to the theater with me on Friday?

I have two tickets for the ” The king and I “.Thank you for asking, but I don’ t think so.

آیا دوست دارید (علاقمند هستید) که در روز جمعه با من به تئاتر برویم؟

من دو تا بلیط برای ” من و شاه ” دارم. ممنون از درخواست شما. اما فکر نمی‌کنم.


What about coming to our home? Thank you, but Im busy. May be some other time.

چطوره بیاید خانه ما؟ ممنون سرم خیلی شلوغ است. شاید وقت دیگری بیایم.


Would you like to come to a concert with me tonight? Im afraid. I can’ t.

آیا مایلید امشب با من به کنسرت بیاید؟ متاسفم نمی‌توانم.


We cordially invite you to dinner. I’ d love to, but I have to work late.

ما از صمیم قلب شما را به شام دعوت می‌کنیم. خیلی دوست دارم که بیام ولی مجبورم تا دیر وقت کار کنم.

 

ارسال نظر