آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

مکالمه ساعت (جلسه اول)

مکالمه ساعت

.It’s ten past ten. / It’s ten-ten

1- ده و ربع است.

.It’s a quarter past ten. / It’s ten-fifteen

2- ده و بیست دقیقه است.

.It’s twenty past ten./it’s ten twenty-five

3- ده و بیست و پنج دقیقه است.

.It’s twenty-five past ten. / It’s ten twenty-five

4- ده و نیم است.

.It’s half past ten. / It’s ten thirty

5- بیست و پنج دقیقه به یازده است./ ده و سی و پنج دقیقه است.

.It’s twenty- five to eleven. / It’s ten thirty- five

6- یک ربع به یازده است.

.It’s a quarter to eleven. / It’s ten forty-five

7- ده دقیقه به یازده است.

.It’s ten to eleven. / It’s ten-fifty

8- حدوداً پنج است.

.It’s about/ around five

9- به ساعتت نگاه کرده ای؟

?Have you checked/consulted your watch

10- چرا یک نگاه به ساعتت نمی اندازی؟

?Why don’t you glance at your watch

11- وقتشه که برویم.

.It’s time to go

12- زودباش! از نیمه شب خیلی گذشته .

.Come on! It’s well after midnight

13- رأس ساعت ده بیا اینجا.

.Come here at ten o’clock sharp/ on the dot

14- بسیار خوب، دقیقاً ساعت ده می آیم اینجا.

.Ok, I will come here at exactly ten o’clock

15- بیا ساعت هایمان را با هم تنظیم کنیم.

.Let’s synchronize our watches

16- ساعت مچی ندارم.

.I don’t have a wrist watch

17- اگر ساعت نمی پوشی چطور از گذر زمان مطلع می شوی؟

?How do you keep track of time if you don’t wear a watch

18- ساعتم خوابیده.

.My watch has stopped

19- ساعتم عقب / جلو است.

.My watch is slow / fast

20- ساعتم روزی یک دقیقه عقب می رود.

.My watch loses a minute every day

21- ساعتم روزی یک دقیقه جلو می رود.

.My watch gains a minute every day

22- اما ساعت من خوب کار می کند.

.But my watch keeps good time

23- انگار ساعتم مشکلی دارد.

.Sound like something has gone wrong with my watch

24- باید به یک ساعت ساز نشانش بدهید.

.You should take it to a watchmaker

25- احتمالاً باطری نیاز دارد.

.It probably needs a battery

 

ارسال نظر