آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

مکالمه ساعت (جلسه دوم)

26- صفحه ساعت شما قشنگ است. همچنین عقربه ساعت شمار/ دقیقه شمار/ ثانیه شمار زیبایی هم دارد.

.Your watch has a nice face. The hour/ minute/ second hand is also beautiful

27- بندش را دوست ندارم.

.I don’t like it’s strap

28- ظهر می رویم آنجا.

.We will go there at noon/midday/12 P.M

29- نیمه شب می رویم آنجا.

.We will go there at midnight 12 A.M

30- جای که تیک تیک ساعت باشه ، نمی توانم دراز بکشم.

.I can’t lie in a place listening to the clock ticking

31- صدای تیک تاک ساعت را دوست ندارم.

.I don’t like the tick- tock of the clock

32- مریم ساعت زنگ دار را برای 6:30 صبح کوک کرد.

.Maryam set the alarm clock for 6:30 A.M

33- ساعت آشپزخانه چند را نشان می دهد؟

?What time is it by the kitchen clock

34- ساعت آشپزخانه درست نیست. اشتباه است.

.The kitchen clock is not right. It’s wrong

35- لطفاً قبل از اینکه بخوابی آن ساعت را کوک کن.

.Please wind up that clock before you go to bed

36- باید آن را بر عکس عقربه های ساعت کوک کنی.

.You have to wind it up anti- clockwise

37- مطمئنی نباید در جهت عقربه های ساعت کوک کنم؟

?Are you sure I should not wind it up clockwise

38- ساعت من نیازی به کوک کردن ندارد.

.My watch does not need winding

39- قبل از اینکه ظرفها را بشویی ساعتت را بیرون بیاور.

.Take off your watch before you wash the dishes

40- ساعتم ضد آب است.

.My watch is water-proof

41- فایده این ساعت چیست؟ هیچ وقت زنگ نمی زند.

.What’s the use of this watch? You never hear the alarm go off

42- ساعت را کی جلو / عقب می برند؟

?When will the clock go forward/back

43- امسال ساعت را جلو / عقب نمی کشند.

.This year they won’t put the clock forward / back

44- وقتی رسیدم دانشگاه اولین کاری که می کنم این است که ساعت بزنم.

.The first thing that I do when I arrive at the university is to clock

 

ارسال نظر