آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

مهمترین عبارات و اصطلاحات در مورد خوابیدن و انواع خواب به انگلیسی

خواب به انگلیسی معادلهای معمول زیر را دارد:

nap, dream, asleep, sleep

که به ترتیب از چپ یعنی: خواب کوتاه یا چرت (اسم و فعل)، رؤیا (خوابی که کسی می‌بیند)، فردی که به خواب رفته، و فعلِ خوابیدن؛ اما آیا تنها دانستن معنی و معادل اسم یا فعل خواب به انگلیسی کافی است؟

در این مطلب به بررسی مهمترین افعال، کلمات، عبارات و اصطلاحات انگلیسی در مورد خواب یا خوابیدن می‌پردازیم که به شما در مکالمه یا مهارت اسپیکینگ نیز کمک می‌نماید.


الف) مهمترین افعال انگلیسی در مورد خواب

۱- Wake up

Definitions: arise from sleeping, awaken, become conscious

معنی: بیدار شدن از خواب ، بیداری ، هوشیار شدن

مثال :

I woke up at 7am this morning

صبح ساعت هفت از خواب بیدار شدم

۲- nap / take a nap

Definition: sleep for a short time during, usually during the middle of the day

معنی: چرت زدن ، برای مدت کوتاهی خوابیدن، خواب میانه روز

مثال :

My friend Emma takes a nap every afternoon

دوستم اِما ، همیشه بعد ازظهرها استراحتی میکند (چرت میزند )

۳- go to sleep/fall asleep

Definition: change from a waking to a sleeping state

معنی: خوابیدن ، به خواب رفتن

مثال :

Last night i went to sleep at 10pm

دیشب ساعت ده به خواب رفتم.

۴- sleep in

Definition: Sleep later than usual/normal

معنی:بیشتر از حالت معمول و همیشگی خوابیدن

مثال:

I am so excited that I get to sleep in tomorrow

خوشحالم که فردا بیشتر میتونم بخوابم .

۵- stay up late

Definition: not go to bed at a normal time, go to bed later than usual

معنی: تا دیروقت بیدار بودن ، دیرتر از حالت معمول خوابیدن

مثال :

I stayed up late last night. I was busy working online and couldn’t go to bed earlier

دیشب تا دیروقت بیدار بودم . سرم واقعا شلوغ بود و نتوانستم زودتر به رختخواب بروم.

۶- oversleep

Definition: to sleep longer or later than you planned/intended

معنی: بیشتر خوابیدن از آن مقداری که میخواستید (خواب ماندن)

مثال :

I missed my ride this morning because I overslept

امروز صبح به خاطر اینکه خواب مانده بودم از سرویس جا ماندم.


ب) انواع خواب به انگلیسی:
برای توصیف انواع خواب یا عادات افراد در خوابیدن

۱- deep sleep

Definition: profound sleep (or slow wave sleep), people have trouble awakening

معنی: خواب سنگین و عمیق

مثال:

I was in such a deep sleep; I didn’t even hear my alarm go off

در خواب عمیقی بودم حتی صدای زنگ ساعت را هم نشنیدم.

۲- heavy sleeper

Definition: someone who does not awake easily, even to loud noises

معنی : کسانی که خواب عمیق یا سنگینی دارند و حتی با صدای بلند هم بیدار نمیشوند

مثال :

My grandpa is a heavy sleeper. He doesn’t even wake up when we play loud music

پدربزرگ من خواب سنگینی دارد . حتی وقتی که آهنگی را با صدای بلند پخش میکنیم بیدار نمیشود.

۳- restless sleep

Definition: moves a lot while sleeping, never still while sleeping

معنی: در خواب تکان خوردن ، چرخیدن ، یک جا نخوابیدن

مثال :

My husband moves around the bed all night long. He is a restless sleeper

همسرم هنگام خواب خیلی غلت میزند و تکان میخورد

۴- light sleeper

Definition: is easily woken up by any small sound

معنی:خواب سبک ، با صدای کوچکی از خواب بیدار شدن

مثال:

Emily is a light sleeper. If she hears any noises, she wakes up right away

امیلی خواب سبکی دارد . با کوچکترین صدایی به سرعت بیدار میشود


ج) کلمات و عبارات بیشتر انگلیسی در مورد خواب

۱- snooze button

معنی : فشار دادن دکمه ای که زنگ بیداریِ ساعت مثلاً ده دقیقه دیگر زنگ بزند (که بتوانید ده دقیقه بیشتر بخوابید)

مثال:

I hit the snooze button four times this morning

امروز صبح ، چهار بار زنگ ساعت را به تاخیر انداختم

۲- white noise

Definition: Noise containing many frequencies with equal intensities; like a fan or rain

معنی:صدای آرامش بخش که به خوابیدن کمک میکند مثل صدای باران

مثال:

 I can’t sleep without white noise

بدون یک صدای آرامش بخش نمیتوانم بخوابم

۳- bedtime

Definition: the usual or normal time someone goes to bed

معنی: وقتِ خواب، زمانِ معمول و عادی که همه می‌خوابند

مثال:

I can’t sleep without white noise

وقت خواب کودکان ساعت هشت شب است

۴- at the crack of dawn

Definition: sunrise, at the first day’s light

معنی : صبح اول وقت ، صبحِ خروس خوون!

مثال:

My husband gets up at the crack of dawn to go to work

همسرم صبح اول وقت بیدار میشه تا سرکار بره

۵- sleep like a baby

Definition: sleep well, sleep like a baby

معنی:به خوبی خوابیدن ، مثل یک بچه خوابیدن

مثال:

I was so tired last night, i slept like a baby

دیشب خیلی خسته بودم و مثل یک بچه به خواب رفتم

۶- dream

Definition: A series of thoughts and images occurring in a person’s mind during sleep

معنی : رویا ، خواب دیدن

مثال :

My daughter dreamed she was a bird

دخترم خواب دید که یک پرنده است

۷- nightmare

Definition: a frightening or bad dream

معنی: کابوس ، خواب وحشتناک

مثال :

My son wakes up screaming from nightmares almost every night

پسرم اکثر شب ها کابوس میبیند و از خواب میپرد

۸- morning person

Definition: a person that likes to wake up early, feels energetic and is happy

معنی:کسی که صبح ها زود از خواب بیدار میشود و سرحال و با انرژی است، آدم سحرخیز

مثال:

My mom is a morning person. She loves getting up early

مادرم همیشه سحر خیز است . او دوست دارد صبح ها زود بیدار شود

۹- night owl

Definition: a person who finds it easy to stay up late at night; a person who is active and energetic at night

معنی:کسی که دوست دارد شب ها تا دیروقت بیدار بماند و احساس میکند در شب انرژی بیشتری دارد

مثال:

My boyfriend is a night owl. He never goes to bed before 2am

دوست پسر من همیشه دوست دارد تا دیروقت بیدار باشد . او هیچوقت زودتر از ساعت دو به رختخواب نمیرود.

ارسال نظر