آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

منفی و سوالی کردن با do

زمان حال ساده یک قاعده اولیه دارد. برای همه جملاتی که از فعل be استفاده می کنند (و گاهی have که بعدا به آن می پردازیم)، از همین فعل برای سوالی کردن و منفی کردن جمله استفاده می شود. اگر جمله از هر فعل دیگری استفاده کند (یعنی هر چیزی به جز be و have حتی با do) باید از do استفاده کنید.

طریقه سوالی کردن با do

برای جملات زمان حال که از افعال اصلی به جز be استفاده می کنند do را به جایگاه اول جمله اضافه می کنید. بعد از do همه جمله به صورت عادی آورده می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

They Go.

(آنها می روند.)

Do they go?

(آیا آنها می روند؟)

We think.

(ما فکر می کنیم.)

Do we think?

 (آیا ما فکر می کنیم؟)

نکته ای در مورد سوم شخص مفرد

همانطور که به یاد دارید در زمان حال ساده باید برای سوم شخص مفرد به فعل پسوند –s اضافه می کردیم. اما در صورتی که فعل کمکی do در جمله باشد به جای اضافه کردن –s به فعل اصلی آن را به فعل کمکی اضافه می کنیم. این روند همیشه ثابت است. یعنی در زبان انگلیسی هرجا در جمله فعل کمکی داشته باشیم به جای فعل اصلی فعل کمکی را صرف می کنیم و فعل اصلی به صورت ساده آورده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

He goes.

(او می رود.)

برای سوالی کردن به جای do از does استفاده می کنیم و البته دیگر go را صرف نمی کنیم. پس شکل سوالی به صورت زیر می شود.

Does he go?

(آیا او می رود؟)

در این مورد مثال های بیشتری می زنیم:

She works.

(او کار می کند.)

Does she work?

(آیا او کار می کند؟)

 

He tries.

(او تلاش می کند.)

Does he try?

(آیا او تلاش می کند؟)

 

It goes.

(آن می رود.)

Does it go?

(آیا آن می رود.)

طریقه منفی کردن با do

در صورتی که در جمله ای در زمان حال ساده فعل اصلی به جز be استفاده شده باشد. برای منفی کردن هم باید از فعل کمکی do+not استفاده کنید. محل اضافه کردن do+not در جمله درست قبل از فعل اصلی است. برای سوم شخص مفرد هم مثل بالا به جای do از does استفاده می کنیم و دیگر فعل را صرف نمی کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

I go.

(من می روم.)

do not go.

(من نمی روم.)

 

You work.

(تو کار می کنی.)

You do not work.

(تو کار نمی کنی.)

 

We see.

(ما می بینیم.)

We do not see.

(ما نمی بینیم.)

 

He tries.

(او تلاش می کند.)

He does not try.

(او تلاش نمی کند.)

 

She thinks.

(او فکر می کند.)

She does not think.

(او فکر نمی کند.)

شکل کوتاه

ساختن شکل کوتاه do not و does not خیلی سخت نیست. جدول زیر شکل کوتاه این فعل را با not نشان میدهد:

شکل بلند شکل کوتاه
I do not I don’t
You do not You don’t
He/She/It does not He/She/It doesn’t
We do not We don’t
They do not They don’t

نکته: فعل do و ضمایر شکل کوتاه ندارند. (یعنی I’o یا He’oes اشتباه است!)

دادن پاسخ کوتاه یا بلند به جملات سوالی

برای دادن پاسخ کوتاه کافیست بعد از yes یا no (بسته به جوابتان) از ضمیر به همراه do یا don’t استفاده کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

Do you go?

(آیا تو می روی؟)

Yes, I do.

(بله، می روم.)

No, I don’t.

(خیر، نمی روم.)

 

Does he work?

(آیا او کار می کند؟)

Yes, he does.

(بله، او می کند.)

No, he doesn’t.

(خیر، او نمی کند.)

 

Do they think?

(آیا شما فکر می کنید؟)

Yes, they do.

(بله، می کنیم.)

No, they don’t.

(خیر، نمی کنیم.)

 

برای دادن پاسخ بلند در صورت مثبت بودن جواب کافیست جمله را از حالت سوالی خارج کنید. در صورت منفی بودن جواب هم باید جمله را از حالت سوالی خارج کرده و منفی کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

Do you go?

(آیا تو می روی؟)

Yes, I go.

(بله، من می روم.)

No, I don’t go.

(خیر، من نمی روم.)

 

Does he work?

(آیا او کار می کند؟)

Yes, he works.

(بله، او کار می کند.)

No, he doesn’t work.

(خیر، او کار نمی کند.)

 

Do they think?

(آیا آنها فکر می کنند؟)

Yes, they think.

(بله، آنها فکر می کنند.)

No, they don’t think.

(خیر، آنها فکر نمی کنند.)


برای اطلاعات بیشتر

استفاده از do برای تاکید در زمان حال

در حالت معمول یعنی جمله های خبری هم گاهی از فعل کمکی do استفاده می شود. این کار معمولا برای تاکید بر روی انجام کار صورت می گیرد. به مثال زیر توجه کنید:

I do work.

(من کار می کنم)

معنای ساده جمله بالا “من کار می کنم” است اما این مفهوم را می رساند که “بله، من دارم کارم را انجام می دهد.”

I do see.

(من می بینم.)

معنای ساده جمله بالا “من می بینم” است اما این مفهوم را می رساند که “بله، من می توانم ببینم.”

ارسال نظر