آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

مفهوم کلمه پرسشی Why و کاربرد آن در زبان انگلیسی

بیان قصد و علت با کلمه پرسشی Why

Expressing Purpose and Reason

اگر علت انجام یک عمل را ندانیم معمولاً از کلمه استفهامی Why به معنای “چرا” استفاده می کنیم.برای مثال:

Why do you want to learn English?

چرا شما میخواهید زبان انگلیسی یاد بگیرید؟

برای پاسخ دادن به سوالاتی که با کلمه پرسشی Why سوالی می شوند، از پنج طریق می توان عمل نمود:

نوع اول: از طریق مصدر. مثال:

I want to go to aboard.

من می خواهم به خارج از کشور بروم.

نوع دوم: با استفاده از عبارت In order that:

I want to go aboard in order that I want to learn English.

من میخواهم به خارج کشور بروم،برای همین میخواهم انگلیسی یاد بگیرم.

نوع سوم: با استفاده از عبارت So as to :

He stood up so as to see well.

او ایستاد برای اینکه بهتر ببیند.

نوع چهارم: با استفاده از عبارت So that :

I want to go to aboard so that I want learn English.

من میخواهم زبان انگلیسی بخوانم برای اینکه میخواهم به خارج از کشور بروم.

نوع پنجم: با استفاده از کلمه Because و فعل Want.

I come here because I want to learn Italian.

من به اینجا می آیم زیرا می خوام ایتالیایی بیاموزم.

نکته مهم: بعد از عبارت So that مانند in order that معمولاً فاعل با افعال Can – Could و گاهی نیز با افعال May – Might و Would – Will همراه می شود، که این خود یکی از راههای تشخیص کلمات فوق در جملات انگلیسی می باشند.

ارسال نظر