معنای واژه شگفت انگیز

Amazing, wonderful,  incredible, stunning, astonishing

مترادف ها:

Shocking, surprising, wonderful, marvelous, fascinating, unbelievable, stunning, awesome

 

کاربردها در جمله:

.Watching the sun rise is the most amazing thing in this world

نگاه کردن به طلوع خورشید یکی از شگفت انگیزترین چیزها در زندگی است.

.It is amazing how much food he can eat without having to go to the hospital

واقعا شگفت انگیز است که او میتواند تا به این اندازه غذا بخورد بدون آن که راهی بیمارستان شود.

.You have to realize all the amazing opportunities that you have in your life

شما باید قدر تمامی موقعیت های شگفت انگیزی که در زندگیتان وجود دارند را بدانید.

 

.We went to Paris last year and I have to say it is a truly amazing city

ما پارسال به پاریس رفتیم و من باید بگویم که این شهر واقعاً یک شهر شگفت انگیز است.