بلوط پیمان از اعضای سالخورده و ارزشمند جامعه بود. این درخت 600 سال، با افتخار در نقطه ای که شهرستان آستین، ایالت تگزاس روزی در آن واقع بود، قامت برافراشته بود. این درخت مورد احترام افراد بومی بود که پیش از پیدایش این شهر در آن ساکن بودند. بر اساس یک افسانه، این درخت شاهد پیمان مهاجران اروپایی و سرخپوستان بومی آمریکا بوده است. این درخت با شکوه بوده و شاخه های بیش از 130 فوت گسترده شده بودند. بلوط پیمان مورد علاقه همه بود … به جز مردی متجاوز که سعی داشت آن را بکشد.