داریل دیویس مرد سیاه پوستی است که با دوست شدن با نژادپرستان شهرتی برای خود دست و پا کرده است. دیویس در کودکی با نژادپرستی آشنا شد. در سال 1968، پسرک 10 ساله مشغول رژه در گروه پیشاهنگان بود که مردم شروع به پرتاب سنگ و بطری به طرف او کردند. او فکر کرد آنها واقعا از پسران پیشاهنگ متنفرند اما متوجه شد که هیچکدام از پسرهای دیگر مورد اصابت قرار نگرفتند. دیویس تنها پسر پیشاهنگ سیاهپوستی بود که در آن روز رژه می رفت. وقتی به خانه برگشت، والدینش برایش توضیح دادند که افرادی در جهان وجود دارند که از او به خاطر رنگ پوستش نفرت دارند. او از آن روز به بعد، مجذوب نژادپرستی شد.